Ad hoc група „Конференция на страните по РКООНИК“

През февруари 2022 г. ЕИСК създаде ad hoc групаКонференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата“, за да разработи по-стратегическо, приобщаващо и постоянно ангажиране на ЕИСК в процеса на РКООНИК.

Ad hoc групата се стреми да засили участието на Комитета в ежегодните срещи на страните по РКООНИК, като същевременно гарантира приемственост и стратегическо участие в този процес на всички имащи отношение към него органи на ЕИСК. Създаването на тази ad hoc група отразява непрекъснатите действия на ЕИСК в областта на климата през цялата година и дава възможност да се надхвърли процеса на РКООНИК с помощта на допълнителни и по-разнообразни средства. Рационализирайки усилията на Комитета за действия в областта на климата, тя ще подобри приноса на ЕИСК към международния процес на управление на климата, спомагайки за по-значимо въздействие за постигането на целта за неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г.

Ad hoc групата се състои от членове на група „Работодатели“, група „Работници“ и група „Организации на гражданското общество“ и включва и младежки представител.

На групата са възложени следните задачи:

  • да се запознае с процеса на РКООНИК и да остава в течение на основните аспекти на преговорите; това може да включва специално обучение за членовете на ad hoc групата (и за делегацията на ЕИСК на Конференцията на страните по РКООНИК);
  • да разработи всеобхватен годишен план за действие, съсредоточен основно върху следващата конференция на страните по РКООНИК, включително ключови етапи (становища, прояви, други дейности), определянето на заинтересовани страни и партньори, комуникационна стратегия и различните източници на информация (например публикуването на докладите на МКИК);
  • да осигури стратегически междусекторен подход чрез тясно сътрудничество с различните групи и органи на ЕИСК и да улесни координацията на интегрирането на дейностите на Конференцията на страните по РКООНИК в работата на органите на ЕИСК и обратно (например чрез свързване на съответните становища на ЕИСК и друга текуща работа);
  • по целесъобразност, да допринася за подготвителната работа на делегацията на ЕИСК на Конференцията на страните по РКООНИК (чийто състав следва да се определя въз основа на правилото за 50% приемственост и да включва допълнителен младежки делегат);
  • да координира изготвянето на резолюция на ЕИСК относно Конференцията на страните по РКООНИК, в съответствие с приоритетите на следващата конференция и преговорните процеси по РКООНИК, която да се приеме най-малко два месеца преди Конференцията на страните по РКООНИК;
  • да поддържа редовна комуникация с бюрото на секция NAT и съответните органи на ЕИСК, за да се гарантира централното място на процеса на Конференцията на страните по РКООНИК в процеса на вземане на решения в ЕИСК;
  • да докладва на Бюрото на ЕИСК поне три пъти годишно.

Downloads

Activity report 2022-2023 Ad-hoc group con COP