Финансови услуги и капиталови пазари

ЕС отговори на започналата през 2008 г. икономическа и финансова криза с поредица от реформи за гарантиране на стабилността на финансовите пазари и за засилване на надзора над тях. Увеличаването на работните места, растежа и инвестициите е основен приоритет на Европейския съюз. Затова е наложително да се създаде солидна основа за финансова система на ЕС, която да благоприятства растежа, създаването на работни места и инвестициите. Финансовият сектор трябва да изпълни задачата си да финансира реалната икономика.

Ключова инициатива за постигането на тази цел е създаването на съюз на капиталовите пазари, който да гарантира развитието на добре регулирани, стабилни, ефективни и конкурентоспособни в световен план финансови пазари в интерес на предприятията и потребителите. Важно е също така да се довърши изграждането на банковия съюз като част от процеса на задълбочаване на ИПС, за да се увеличи устойчивостта на ЕС на финансови кризи и да се осигури защита на вложителите.

ЕИСК за финансовите услуги и капиталовите пазари

ЕИСК счита, че е важно към регулирането на финансовия сектор да се прилага хармонизиран, цялостен и интегриран подход, за да се създадат по-равнопоставени условия на конкуренция както между финансовите институции, така и между държавите членки, и за да се намалят рисковете във финансовия сектор. Мерките за реформи трябва да спомогнат за укрепването на европейската пруденциална рамка и рамката за преструктуриране, приложими към банките и останалите финансови участници. По-нататъшното споделяне на риска в банковия съюз следва да бъде придружено от по-нататъшно намаляване на риска. ЕИСК е убеден, че съюзът на капиталовите пазари може да допринесе ефективно за постигането на крепко и стабилно икономическо възстановяване в една по-единна регулаторна среда.