Обсерватория на пазара на труда (ОПТ)

Целта на Обсерваторията на пазара на труда (ОПТ) е да идентифицира и анализира тенденциите и предизвикателствата на пазара на труда, като по този начин придава добавена стойност на работата на ЕИСК и на секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“ (SOC).

ОПТ действа от 2007 г. Нейните членове включват председател и двама заместник-председатели от секция SOC, избирани на ротационен принцип на всеки две години и половина измежду групи „Работодатели“, „Работници“ и „Многообразие Европа“. За да се гарантират синергии в рамките на ЕИСК, в ОПТ членуват представители на всички секции на ЕИСК.

Структурите, механизмите и индустриалните отношения на пазара на труда във всички държави – членки на ЕС, са в процес на дълбока промяна. В основата на тази трансформация са различни явления, които ОПТ включва в своя анализ. Обсерваторията разглежда предизвикателствата и тенденциите на пазара на труда, събира примери за добри практики и изготвя доклади или проучвания по актуални въпроси. Тя организира вътрешни заседания и публични прояви, насърчавайки дебата между институциите, заинтересованите страни от социално-професионалните сфери, организациите на гражданското общество и академичните среди.

Тя работи по различни ключови въпроси като младежката заетост, интегрирането на бежанците и лицата, търсещи убежище, на пазара на труда, включването на трайно безработните лица на пазара на труда, професионалното образование и обучение (ПОО) и последиците от цифровизацията и екологизирането на икономиката за заетостта и уменията, както и за справедливата трудова мобилност.

Downloads

Priorities and working methods of the Labour Market Observatory (LMO) in the 2023 – 2025 half-term of office
Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2020-2023
LMO work programme 2020-2023
LMO work programme 2020-2023 - Appendix 1 - List of LMO members
LMO work programme 2020-2023 - Appendix 2 - Study on The work of the future: ensuring lifelong learning and training of employees
Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2018-2020
LMO work programme 2018-2020_EN
Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2015-2018 term of office
Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2013-2015 term of office