Група „Работници“ (II група)

Група „Работници“ (II група) включва представители на националните профсъюзни организации, конфедерации и браншови федерации. Членовете ѝ представляват над 80 профсъюзни организации, преобладаващата част от които членуват в Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) или в браншовите ѝ федерации.

Въпреки че европейският социален модел е пример за подражание за голяма част от света, все още твърде много хора живеят в лишения или са изключени от обществото поради бедност, дискриминация, липса на образование или други фактори, поставящи ги в неравностойно положение.

Основните приоритети на ІІ група винаги са били пълната заетост, подобряването на условията на живот и труд на работниците в Европа и благосъстоянието на всички граждани на ЕС и на работниците и техните семейства в други части на света.

Групата се ангажира категорично с разширяването и укрепването на ЕС като пространство на просперитет, свобода и демокрация, взаимна подкрепа, солидарност и социално сближаване и се стреми да гарантира реална роля за работниците в изготвянето на европейските политики.

ПРИОРИТЕТИ НА ГРУПА „РАБОТНИЦИ“