Действия в областта на климата

This page is also available in

Приемането на Парижкото споразумение относно изменението на климата постави началото на нова ера на глобално сътрудничество за смекчаване на последиците от това изменение и адаптиране към тях, като целта е световното покачване на температурата да се задържи под 2°C. ЕИСК работи много активно по въпросите на климата в подкрепа на Парижкото споразумение, като организира срещи за насърчаване на активното участие на гражданското общество. Комитетът изготвя становища, обхващащи широк кръг въпроси като справедливостта в областта на климата, справедливия преход към нисковъглеродна икономика и необходимостта от сътрудничество в многостепенното и многостранно управление на климата. ЕИСК участва в годишните конференции на страните по РКООНИК и в срещите на високо равнище на гражданското общество, посветени на климата, на които се срещат неправителствени участници.