Действия в областта на климата

Приемането на Парижкото споразумение относно изменението на климата постави началото на нова ера на глобално сътрудничество за смекчаване на последиците от това изменение и адаптиране към тях, като целта е световното покачване на температурата да се задържи под 2°C. ЕИСК работи много активно по въпросите на климата в подкрепа на Парижкото споразумение, като организира срещи за насърчаване на активното участие на гражданското общество. Комитетът изготвя становища, обхващащи широк кръг въпроси като справедливостта в областта на климата, справедливия преход към нисковъглеродна икономика и необходимостта от сътрудничество в многостепенното и многостранно управление на климата. ЕИСК участва в годишните конференции на страните по РКООНИК и в срещите на високо равнище на гражданското общество, посветени на климата, на които се срещат неправителствени участници.