Категория „Асоциативен живот“

Категорията „Асоциативен живот“ е съставена от членове, които са от организации от сектора на асоциативния живот на национално и/или европейско равнище и представляват фондациите, асоциациите, НПО и други форми на сдружения, поели ангажимент за насърчаване на върховенството на закона, свободното движение на хора, както и защитата на гражданските свободи и правата на човека. Във времена, когато свободата на сдружаване е поставена под заплаха и в по-общ план трябва да бъдат засилени усилията на организациите от сектора на асоциативния живот с оглед на запазването на тяхната свобода и независимост, членовете на категорията възнамеряват да предложат на ЕИСК теми за разисквания и публични политики, които да дадат нов тласък на европейското гражданско общество.

Понятието „асоциативен живот“ предполага ролята на посредник между хората и държавата, който гарантира общия интерес и защитава основните ценности на взаимно уважение и алтруизъм, които водят до плурализъм и социални ползи.

Асоциативният живот отразява голямото разнообразие от интереси и идентичности в съвременното общество и има за задача да работи за създаване на условията за съдържателен граждански диалог. В нерадостния контекст на засилваща се нетърпимост, социална несправедливост и ограничаване на гражданските форуми перспективата за укрепване на гражданското общество представлява лъч на надежда.

Секретариатът на категорията се осигурява от група „Организации на гражданското общество“ (ІІІ група).