Заетост

This page is also available in

В контекста на скромното икономическо възстановяване, наблюдавано през последните години, общата заетост в ЕС отбелязва растеж, а безработицата намалява. Настоящите равнища на дълготрайната и младежката безработица обаче остават неприемливи. Първият приоритет на Европа трябва да бъде създаването на повече качествени работни места. Това е особено трудно в контекста на структурните фактори на промяна, като например технологичните иновации и глобализацията, които създават както възможности, така и предизвикателства за трудовата заетост.

Основната отговорност за политиките по заетостта носят държавите членки. ЕС обаче работи заедно с тях за постигане на координирана стратегия: европейската стратегия по заетостта. ЕС насърчава сътрудничеството между държавите членки и подкрепя и оценява техните усилия, най-вече в рамките на европейския семестър, насоките за заетостта и наблюдението на националните политики (съвместен доклад за заетостта, национални програми за реформи и специфични за всяка държава препоръки).

Европейската комисия е задължена да се консултира с ЕИСК по въпроси, свързани със заетостта. ЕИСК прие становища относно всички важни инициативи на равнище ЕС (напр. Европейския стълб на социалните права, насоките за политиките по заетостта, пакета за заетостта, Гаранцията за младежта).

Въпросите, свързани със заетостта, обикновено се разглеждат от секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“ (SOC) и по-конкретно от нейната Обсерватория на пазара на труда, която следи тенденциите и предизвикателствата, засягащи работната ръка и пазара на труда в Европа.