Категория „Земеделски производители“

Понастоящем категория „Земеделски производители“ се състои от членове на група „Организации на гражданското общество“ и група „Работодатели“. В нея членуват представители на секторите на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и горското стопанство.

Основната ѝ цел е да провежда широкообхватен и открит дебат относно позициите и политическите линии на първичните сектори в ЕС. Много от членовете в тази категория представляват организации на земеделски стопани и на собственици на горски стопанства. Те имат за цел да предоставят и обменят актуална информация относно тези специализирани сектори в своите страни и да изтъкват и анализират съществуващите различни условия.

Категория „Земеделски производители“ се стреми също да определя позиции по ключови цели на политиката на ЕС в областта на селското стопанство и селските райони, особено в контекста на реформите на общата селскостопанска политика. Освен че придава голямо значение на сътрудничеството между браншовите организации в рамките на Комитета и се стреми да засили взаимодействието между групите на ЕИСК, за категория „Земеделски производители“ е важно да укрепи сътрудничеството с организации на европейско равнище и с останалите институции на ЕС.

Секретариатът на категорията се осигурява от група „Организации на гражданското общество“.