Устойчиво развитие

През септември 2015 г. световните лидери приеха програмата на ООН „Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие“, с която се определя набор от Цели за устойчиво развитие (ЦУР) за премахване на бедността, опазване на планетата, гарантиране на защитата на правата на човека и осигуряване на просперитет за всички. Приемането на тази програма представлява исторически преход към нов модел, който подхожда към икономическите, социалните и екологичните различия по универсален и интегриран начин. Този процес отразява напълно европейските ценности за социална справедливост, демократично управление и социална пазарна икономика, както и опазване на околната среда.

Посредством нашата Обсерватория на устойчивото развитие (ОУР) ние призоваваме за една Европа, която дава пример в световен мащаб с това, че спазва напълно и изпълнява Програмата на ООН до 2030 г.

По-специално ние определихме следните основни области на политика, в които са необходими преобразувания в посока устойчиво развитие в ЕС:

  • справедлив преход към нисковъглеродна и кръгова икономика с ефективно използване на ресурсите;
  • преход към социално приобщаващи общество и икономика — достойни условия на труд и права на човека;
  • преход към устойчиво производство и потребление на храни;
  • инвестиране в иновациите и дългосрочната модернизация на инфраструктурата и насърчаване на устойчивите предприятия;
  • принос на търговията за глобалното устойчиво развитие.

ОУР работи за последователно и интегрирано осъществяване на тези промени, така че да бъде постигната максимална полза за обществото.