За нас

„Европейският парламент, Съветът и Комисията се подпомагат от Икономически и социален комитет (...), [който осъществява] консултативни функции.“

1957, Член 13 от Договора за ЕС

329 членове

за 5 години •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   

Членове?

Работодатели, профсъюзни дейци и представители на социални, професионални, икономически и културни организации. Те се назначават от Съвета по предложение на държавите членки за петгодишен мандат, който може да бъде подновяван.

3 групи

 • „Работодатели“ I група
 • „Работници“ ІІ група
 • „Организации на гражданското общество“ ІІІ група
Председател 2 заместник-председатели Мандат от 2 години и половина

Нашата работа: становища

Европейска комисия, Парламент или Съвет > ИСКАНЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ
ЕИСК > СТАНОВИЩЕ ПО СОБСТВЕНА ИНИЦИАТИВА
Бюро > РАЗРЕШЕНИЕ
Докладчик и проучвателна група Членове, определени от групите
Докладчик > ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ (често подпомаган от проучвателна група)
Секции> ОБСЪЖДАНЕ > КОНСЕНСУС
 • „Работодатели“ I група
 • „Работници“ ІІ група
 • „Организации на
  гражданското общество“
  ІІІ група
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ > ГЛАСУВАНЕ НА СТАНОВИЩАТА
ПРИЕТОТО СТАНОВИЩЕ се изпраща на институциите на ЕС и се публикува по целесъобразност

Работни органи

 • ECO
 • INT ОЦПЕП
 • TEN
 • SOC ОПТ
 • NAT ОУР
 • REX
 • CCMI
 • ГEС
 • ГВ
 • ОППД

6 секции

ECO
„Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“
INT
„Единен пазар, производство и потребление“
TEN
„Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“
SOC
„Заетост, социални въпроси и гражданство“
NAT
„Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“
REX
„Външни отношения“

1 комисия

CCMI
Консултативна комисия по индустриални промени

3 обсерватории

ОЦПЕП
Обсерватория на цифровия преход и единния пазар
ОУР
Обсерватория на устойчивото развитие
ОПТ
Обсерватория на пазара на труда

3 други органа

ГEС
Ad hoc група „Европейски семестър“
LG
Група за връзка
ОППД
Ad hoc група „Основни права и правова държава“


Декларация за мисията на ЕИСК

Като участник в изграждането на Европа, ЕИСК допринася за засилването на демократичната легитимност и на ефикасността на Европейския съюз (ЕС), като дава възможност на организациите на гражданското общество на държавите членки да изразяват мнението си на европейско равнище.

Той изпълнява три основни мисии:

 • да допринася за по-доброто адаптиране на европейските политики и законодателство към икономическите, социалните и гражданските реалности, като подпомага Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия с опита на членовете си, тяхната представителност, с диалога и търсенето на консенсус, като се дава приоритет на общия интерес;
 • като институционална рамка за представителство, осведомяване, изява и диалог на организираното гражданско общество да насърчава развитието на Европейски съюз с по-широко участие, който да бъде по-близо до гражданите;
 • да насърчава ценностите, които съставляват основата на европейската интеграция, и да спомага за развитието на демокрацията, на демокрацията на участието и на ролята на организациите на гражданското общество в Европа и по света.

Работата на ЕИСК

ЕИСК е консултативен орган, който предоставя на представителите на европейските социално-професионални групи и на други организации официална платформа за изразяване на техните виждания по въпроси, свързани с ЕС. Неговите становища са адресирани до Съвета, Европейската комисия и Европейския парламент. Поради това той има основна роля в процеса на вземане на решения в Съюза.

Председателство

Началото

ИСС беше създаден с Римските договори от 1957 г. с цел включване на групи, представляващи икономически и социални интереси, в изграждането на общия пазар и осигуряване на институционална структура за информиране на Европейската комисия и Съвета на министрите по въпроси, свързани с Европейската общност.

Единният европейски акт (1986 г.), Договорът от Маастрихт (1992 г.), Договорът от Амстердам (1997 г.) и Договорът от Ница (2000 г.) утвърдиха ролята на ЕИСК.

Състав

ЕИСК се състои от 329 членове от групите, представляващи интереси в икономическата и социалната сфера в Европа.

Членовете се предлагат от националните правителства и се назначават от Съвета на Европейския съюз за петгодишен мандат, който може да бъде подновяван. Последното обновяване на състава беше през октомври 2020 г. за мандата 2020—2025 г.

Те принадлежат към една от следните три групи:

Броят на членовете по държави членки е, както следва:

 • Германия, Италия и Франция — по 24
 • Испания и Полша — по 21
 • Румъния — 15
 • Австрия, Белгия, България, Гърция, Нидерландия, Португалия, Унгария, Чешката република и Швеция — по 12
 • Дания, Ирландия, Литва, Словакия, Финландия и Хърватия — по 9
 • Естония, Латвия и Словения — по 7
 • Кипър и Люксембург — по 6
 • Малта — 5

Мандатът на членовете

Задачата на членовете е да изготвят становища по въпроси от европейско значение, адресирани до Съвета,  Комисията и Европейския парламент.

 • Бюро

  На всеки две години и половина ЕИСК избира Бюро, председател и двама заместник-председатели от всяка от трите групи на ротационен принцип.

  Председателят отговаря за правилното протичане на работата на Комитета. Той се подпомага от заместник-председателите, единият от които отговаря за комуникацията, а другият — за бюджета.

  Председателят представлява ЕИСК в отношенията му с външни институции.

  Съвместните досиета (отношенията с държавите от ЕАСТ, държавите от Централна и Източна Европа, Съюза на арабския Магреб, страните от АКТБ, Латинска Америка и други трети държави, както и „Европа на гражданите“) попадат в сферата на компетентност на Бюрото на ЕИСК и на председателя.

  Основната задача на Бюрото е да организира и координира работата на органите на ЕИСК и да определя политическите насоки за тази работа.

  2. Секции

  Комитетът се състои от шест секции:

  • „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“ (ECO)
  • „Единен пазар, производство и потребление“ (INT)
  • „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“ (TEN)
  • „Заетост, социални въпроси и гражданство“ (SOC)
  • „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“ (NAT)
  • „Външни отношения“ (REX)

  Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI) беше включена в структурата на ЕИСК вследствие на изтичането на Договора за ЕОВС през юли 2002.

  3. Проучвателни групи

  Становищата на секциите се изготвят от проучвателни групи. Те обикновено се състоят от 12 членове, включително докладчик. Членовете на проучвателната група могат да бъдат подпомагани от съветници.

  4. Подкомитети

  ЕИСК има правото да създава временни подкомитети по конкретни въпроси. Тези подкомитети работят по същия начин като секциите.

  5. Пленарна сесия

  По правило целият състав на Комитета заседава на пленарна сесия девет пъти годишно. На пленарните сесии становищата се приемат с обикновено мнозинство въз основа на становищата на секциите. Те се изпращат на институциите и се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

  6. Генерален секретариат

  Комитетът се подпомага от генерален секретариат, ръководен от генерален секретар, който се отчита пред председателя в качеството му на представляващ Бюрото.

  В ЕИСК работят около 700 служители. От 1 януари 1995 г. ЕИСК и Комитетът на регионите споделят някои съвместни служби като логистика, информационни технологии и писмени преводи.

   

Downloads

Discover what the EESC can do for you - 2023 Edition
2022 – A Year in Review
The PowerPoint presentation of the Committee 2021
The EESC in the interinstitutional framework
EESC meetings calendar 2023
Annual activity report 2022
Annual activity report 2021
Annual activity report 2020
Annual activity report 2019
Annual Activity Report 2018
Annual Activity Report 2017