Секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“

This page is also available in

Мобилността, трансевропейските мрежи, развитието на информационното общество, енергетиката и услугите от общ интерес са от съществено значение за благосъстоянието на европейските граждани и за функционирането на единния пазар. Всички тези теми са от компетентността на секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“ (TEN).

Становищата са резултат на тясното сътрудничество с другите европейски институции, заинтересованите страни и представителните организации на гражданското общество, които се занимават с тези въпроси.

Работата на секция TEN включва:

  • изготвяне на становища: въз основа на задълбочени анализи и търсене на консенсус, ЕИСК работи за това европейските политики да отговарят в по-голяма степен на очакванията на европейското гражданско общество;
  • доклади относно проекти;
  • проучвания;
  • тясно сътрудничество с Европейския парламент, Европейската комисия, държавите членки и европейските организации на гражданското общество;
  • организиране на тематично свързани прояви: публични изслушвания, конференции и срещи с експерти, политици, заинтересовани страни и широката общественост.
  • Членовете на секция TEN участват активно във важни прояви, организирани от външни организации.

Downloads

Work programme 2019

End of mandate report 2018-2020 - Section TEN, Pres. P. J. COULON