Група за връзка

Групата за връзка беше създадена през 2004 г., за да се осигури рамка за политически диалог и сътрудничество между ЕИСК и европейските организации и мрежите, с които групата поддържа контакти, както и с другите институции на ЕС, по междусекторни въпроси от взаимен интерес.

Групата осигурява единствена по рода си връзка между организациите на гражданското общество и европейските институции, като по този начин улеснява гражданския диалог и насърчава демокрацията на участието. Тя е вектор, позволяващ на гражданското общество да обсъжда въпросите от дневния ред на ЕС и процесите на вземане на решения и да им влияе (съгласно член 11 от ДЕС).

Групата за връзка участва в организирането на съвместни инициативи и прояви, изслушвания, конференции и семинари по теми от общ интерес. Най-важната ежегодна проява, която тя организира съвместно с ЕИСК, са Дните на гражданското общество.