Услуги от общ интерес

Услугите от общ интерес (УОИ) са основен стълб на европейския социален модел и на социалната пазарна икономика.

Те включват области като жилищното настаняване, водо- и енергоснабдяването, депонирането на отпадъци и отвеждането на отпадъчни води, обществения транспорт, здравеопазването, социалните услуги, младежта и семейството, културата и комуникацията в обществото, включително радиоразпръскване, интернет и телефонни услуги.

УОИ помагат на хората да водят достоен живот и гарантират правото на достъп на всички граждани до основни стоки и услуги. Те гарантират справедливостта, социалното сближаване и социалната интеграция и допринасят за равното третиране на всички граждани на ЕС.

Те са важен аспект от насърчаването на икономическото, социалното и териториалното сближаване и устойчивото развитие.

Освен това УОИ действат като буфер срещу най-негативните социални и регионални последици, тъй като се основават на целите за гарантиране на универсален достъп до основни блага и услуги и до основните права.

ЕИСК създаде тематична проучвателна група „Услуги от общ интерес“ (ТПГ „УОИ“), която има за задача да прави оценка на опасенията на европейското организирано гражданско общество и да популяризира неговата гледната точка в областта на УОИ.

Основната цел е да се гарантира, че всички граждани на Европа имат достъп до висококачествени и достъпни услуги от общ интерес.