Секции и други органи

This page is also available in

В ЕИСК има шест секции, специализирани в конкретни области от значение за гражданите на ЕС – от социални и икономически проблеми до енергетика, околна среда, външни отношения и вътрешен пазар. Членовете участват в една или повече секции в зависимост от своята област на компетентност. Именно тук се извършва голяма част от основната работа по становищата. В ЕИСК има и Консултативна комисия по индустриални промени (CCMI), чиято задача е да помага на промишлеността на ЕС да прогнозира въздействието на глобализацията и да се адаптира към него.

Секциите/комисиите на ЕИСК са:

ЕИСК е създал и три специализирани обсерватории: на единния пазар (ОЕП), на пазара на труда (ОПТ) и на устойчивото развитие (ОУР), както и група „Европейски семестър“ (ESG) и група „Основни права и върховенство на закона“.

Създадена беше Група за връзка, която да взаимодейства с европейските организации и мрежи на гражданското общество и да следи изпълнението на съвместни инициативи.