Основни и граждански права

ЕС не е просто единен пазар, той е съюз на общи ценности, които оформят европейската идентичност. Тези ценности са изложени в Договора за функционирането на Европейския съюз и включват и правата, свободите и принципите, залегнали в Хартата на основните права: „неделимите, универсални ценности на човешко достойнство, свобода, равенство и солидарност“; той почива на принципа на демокрацията и на принципа на правовата държава. Той поставя човека в центъра на своята дейност, като учредява гражданството на Съюза и създава пространство на свобода, сигурност и правосъдие.“

Хартата обединява в един текст всички лични, граждански, политически, икономически и социални права, с които се ползват хората в рамките на ЕС и които са в сила за институциите на ЕС и държавите членки, когато те прилагат законодателството на ЕС.

Всеки гражданин на държава членка е автоматично гражданин на Съюза в допълнение към националното си гражданство. Правата, произтичащи от гражданството на ЕС, включват, наред с другото, правото на свободно движение и пребиваване в рамките на ЕС. Група от един милион европейски граждани могат директно да поискат от Европейската комисия да предложи конкретна инициатива (Европейска гражданска инициатива).

ЕИСК насърчава много активно основните права, принципа на правовата държава и демокрацията, по-специално борбата срещу дискриминацията въз основа на расова или етническа принадлежност, увреждане или пол.