Категория „Социална икономика“

Категория „Социална икономика“ се състои от членове на група „Организации на гражданското общество“ и група „Работодатели“, които представляват кооперации, взаимоспомагателни дружества, сдружения, фондации и социални предприятия.

Целта на категорията е да популяризира и защитава интересите на социалната икономика пред възможно най-широк кръг от хора. Търси признание за значителния принос на сектора за социално-икономическото развитие на Европа и за успеха на процеса на европейска интеграция. Освен това категория „Социална икономика“ многократно е демонстрирала своята полезност като платформа, улесняваща партньорското обучение, обмена на най-добри практики и тясното сътрудничество с европейските институции и организациите на гражданското общество като цяло. От години категория „Социална икономика“ насърчава включването на социалната икономика в становищата и други дейности на ЕИСК, както и инициира редица проучвания на сектора, възложени от ЕИСК.

Секретариатът на категорията се осигурява от група „Организации на гражданското общество“.

Downloads

2021 work programme
Activity report of the “Social Economy Category”
Activity report 2019 - Social economy category
Joint declaration