Категория „Социална икономика“

This page is also available in

Категория „Социална икономика“ се състои от членове на група „Организации на гражданското общество“ и група „Работодатели“, които представляват кооперации, взаимоспомагателни дружества, сдружения, фондации и социални предприятия.

Целта на категорията е да популяризира и защитава интересите на социалната икономика пред възможно най-широк кръг от хора. Търси признание за значителния принос на сектора за социално-икономическото развитие на Европа и за успеха на процеса на европейска интеграция. Освен това категория „Социална икономика“ многократно е демонстрирала своята полезност като платформа, улесняваща партньорското обучение, обмена на най-добри практики и тясното сътрудничество с европейските институции и организациите на гражданското общество като цяло. От години категория „Социална икономика“ насърчава включването на социалната икономика в становищата и други дейности на ЕИСК, както и инициира редица проучвания на сектора, възложени от ЕИСК.

Секретариатът на категорията се осигурява от група „Организации на гражданското общество“.

Downloads

2021 work programme_EN

Activity report of the “Social Economy Category”

Activity report 2019

Joint declaration