Категория „Социална икономика“

This page is also available in

Категория „Социална икономика“ се състои от членове на група  „Многообразие Европа“ и група „Работодатели“, които представляват кооперации, взаимоспомагателни дружества, сдружения, фондации и социални НПО.

Секторът на социалната икономика обхваща цял спектър от концепции, използвани в отделните държави членки, като „солидарна икономика“ и „трети сектор“. Предприятията от социалната икономика се основават на общи ценности като солидарността, социалното сближаване, върховенството на индивида пред капитала, социалната отговорност, демократичното управление и на факта, че не са мотивирани от печалбата, а печалбите се реинвестират в дружеството и в обществото.

Ето защо социалната икономика е различен модел на стопанска дейност, който постоянно обединява общия интерес, икономическите показатели, социалните съображения и демократичното функциониране. Предприятията от социалната икономика представляват 10% от всички предприятия в Европа или два милиона предприятия и 6% от заетостта в ЕС. В този смисъл социалната икономика е основен елемент на европейския икономически и социален модел.

Група „Многообразие Европа“ подсигурява секретариата на категорията.

Downloads

2021 work programme_EN

Activity report of the “Social Economy Category”

Activity report 2019

Joint declaration