Категория „Социална икономика“

This page is also available in

Категория „Социална икономика“ се състои от членове на група  „Многообразие Европа“ и група „Работодатели“, които представляват кооперации, взаимоспомагателни дружества, сдружения, фондации и социални НПО.

Секторът на социалната икономика обхваща цял спектър от концепции, използвани в отделните държави членки, като „солидарна икономика“ и „трети сектор“. Предприятията от социалната икономика се основават на общи ценности като солидарността, социалното сближаване, върховенството на индивида пред капитала, социалната отговорност, демократичното управление и на факта, че не са мотивирани от печалбата, а печалбите се реинвестират в дружеството и в обществото.

Ето защо социалната икономика е различен модел на стопанска дейност, който постоянно обединява общия интерес, икономическите показатели, социалните съображения и демократичното функциониране. Предприятията от социалната икономика представляват 10% от всички предприятия в Европа или два милиона предприятия и 6% от заетостта в ЕС. В този смисъл социалната икономика е основен елемент на европейския икономически и социален модел.

Група „Многообразие Европа“ подсигурява секретариата на категорията.

Downloads

Activity report of the “Social Economy Category”

Alain COHEUR

Krysztof BALON

Joint declaration

Activity report 2019

Activity report 2018

Annual report2017