You are here

Категория „Социална икономика“

Категория „Социална икономика“ се състои от 30 членове, 29 от група „Други интереси“ и 1 от група „Работодатели“, които представляват кооперации, взаимоспомагателни дружества, сдружения, фондации и социални НПО.

Секторът на социалната икономика обхваща цял спектър от концепции, използвани в отделните държави членки, като „солидарна икономика“ и „трети сектор“. Предприятията от социалната икономика се основават на общи ценности като солидарността, социалното сближаване, върховенството на индивида пред капитала, социалната отговорност, демократичното управление и на факта, че не са мотивирани от печалбата, а печалбите се реинвестират в дружеството и в обществото.

Ето защо социалната икономика е различен модел на стопанска дейност, който постоянно обединява общия интерес, икономическите показатели, социалните съображения и демократичното функциониране. Предприятията от социалната икономика представляват 10% от всички предприятия в Европа или два милиона предприятия и 6% от заетостта в ЕС. В този смисъл социалната икономика е основен елемент на европейския икономически и социален модел.

Категория „Социална икономика“ определи за свои говорители полския член Кшищоф Балон, председател на Работната общност на сдруженията на социалните организации, и Ален Коер, отговарящ за европейските и международните отношения в Белгийския национален съюз на социалистическите взаимозастрахователни здравни дружества (Solidaris). И двамата са членове на група „Други интереси“.

Група „Други интереси“ подсигурява секретариата на категорията.

Downloads

Alain COHEUR

Krysztof BALON

Annual Report 2016

Krzysztof Balon

Rapport annuel 2016