Σχέσεις με τις εθνικές Οικονομικές και Κοινωνικές Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ЕИСК ръководи мрежа от национални икономически и социални съвети (ИСС), с която ЕИСК споделя мисия и задачи: всички спомагат за изграждане на доверие между гражданите и публичните власти. В повечето от 27-те държави — членки на ЕС, съществува национален икономически и социален съвет, който гарантира участието на икономическите и социалните заинтересовани страни в процеса на вземане на публични решения.

Неофициалните „годишни срещи на председателите и генералните секретари на ИСС на ЕС и ЕИСК“ се превърнаха в основен стълб на това дългосрочно и структурирано сътрудничество. Целта на тези срещи е да се обменят мнения относно състава, функционирането и текущата работа на съответните институции и да се използват най-добрите практики, както и да се обсъждат актуални европейски въпроси и теми от значение за всички ИСС.

В светлината на продължаващата европейска интеграция, технологичната трансформация и все по-нарастващата глобализация, необходимостта от по-специфично сътрудничество, съсредоточено върху основни актуални европейски въпроси, става все по-належаща. Днес ежегодната среща на председателите и генералните секретари обикновено завършва със съвместна декларация, съдържаща конкретни препоръки и предложения относно политиките на ЕС, адресирана до председателите на европейските институции.

На практика сътрудничеството се осъществява в рамките на група „Европейски семестър“ на ЕИСК, по време на редовни съвместни конференции и семинари по актуални въпроси и чрез съвместния портал CESlink.

Въпреки че организационната структура, съставът и методите на работа на националните ИСС се различават значително, тяхното сътрудничество с ЕИСК е много ефективен начин за доближаване на „дневния ред“ до европейските граждани и за по-ефективно участие на гражданското общество в процеса на вземане на решения в ЕС.

Отношенията и диалогът с ИСС от държавите извън ЕС са предмет на мониторинг от страна на секция „Външни отношения“ (REX) на ЕИСК. Секция REX работи с държави от АКТБ, Латинска Америка и Карибите, САЩ, Канада, партньори от Евро-средиземноморския регион, Украйна, Грузия, Молдова, Турция, Западните Балкани, Русия, Китай, Япония и Корея. Годишните срещи на високо равнище на „Евромед“ събират на едно място широк кръг от икономически и социални съвети и сродни институции, представители на работодателите, синдикати, други групи, представляващи интереси в икономическата и социалната сфера, и НПО от държавите, които са членки на Съюза за Средиземноморието.