Членове и групи

ЕИСК има 329 членове от всички държави – членки на ЕС, избирани с петгодишен мандат, който може да бъде подновяван. Настоящият мандат обхваща периода от октомври 2015 г. до септември 2020 г. Членовете се предлагат от националните правителства и се назначават от Съвета на Европейския съюз. Те са независими и изпълняват задълженията си в интерес на всички граждани на ЕС. Броят на членовете от дадена държава е пропорционален на нейното население.

Членовете работят в рамките на три групи – „Работодатели“ (І група), „Работници“ (ІІ група) и „Организации на гражданското общество“ (земеделски производители, свободни професии, потребители и др. – ІІІ група). Всяка група разполага със свой секретариат. Членовете на ЕИСК избират сами към коя група да се присъединят.

Ако желаят, членовете на ЕИСК могат да сформират категории, представляващи различните икономически и социални интереси на организираното гражданско общество в ЕС, в чийто състав влизат членове и от трите групи.