Селско стопанство, развитие на селските райони и рибарство

Общата селскостопанска политика (ОСП) е основна политика на ЕС, която осигурява устойчиво снабдяване с безопасни и качествени храни на достъпни цени за 500 милиона граждани на ЕС, гарантира разумно равнище на доходи за 11 милиона земеделски производители и играе решаваща роля по отношение на социалното, екологичното и икономическото развитие на европейските селски райони.

ОСП обслужваше интересите на Европа и на гражданите на ЕС в продължение на 60 години. Светът обаче се промени много от стартирането на ОСП през 1962 г. Изменението на климата, загубата на биологично разнообразие, влошаването на качеството на почвите, недостигът на вода, обезлюдяването на селските райони и пречките пред смяната на поколенията са сред основните предизвикателства пред европейското селско стопанство.

Чрез секция „Земеделие, развитие на селските райони и околна среда“ (NAT) ние работим за насърчаване на устойчиво селско стопанство и балансирано териториално развитие в Европа.

По-специално ние играем активна роля при предлагането на по-ефективни политически мерки и възможни решения за опазване на околната среда и за по-ефективно използване на природните ресурси в селското стопанство, за създаване на работни места в селските райони, осигуряване на непрекъснато професионално обучение, подкрепа за дребните земеделски производители, жените и младите хора, сигурност на владението на земята и доставка на висококачествени и безопасни храни. Призоваваме и за по-балансирано развитие на всички части на ЕС с цел да се повиши привлекателността на селските райони в условията на ускоряващия се процес на урбанизация в Европа.