Околна среда

Екологичните предизвикателства са навсякъде. Необходимо е спешно да се спре загубата на биологично разнообразие и да се подобри качеството на въздуха, водата и почвите — това са само някои от проблемните области.

Сред примерите за световни екологични проблеми загубата на пчели е емблематична. Благополучието на пчелите и ролята им на опрашители са от съществено значение за биологичното разнообразие. Над 50% от пчелните колонии са се свили в сравнение с данните от преди само няколко години. Данните от други области сочат други тревожни проблеми. Лошото качество на въздуха в градските райони показва, че е необходимо спешно увеличаване на усилията. Над половината градско население може да се окаже засегнато от равнища на замърсяване, които са над предписанията на СЗО. В ЕС това може да доведе до стотици хиляди случаи на преждевременна смърт годишно.

Положението е еднакво в морето и на сушата. Пример за силно въздействие върху околната среда е широко разпространената употреба на найлонови торби за еднократна употреба. В света всяка година се използват милиарди торби за еднократна употреба и тези найлонови торби, които се използват средно няколко минути, остават в депата за отпадъци или в океаните в продължение на хилядолетия.

ЕС работи за насърчаването на ефективна и прогресивна екологична политика на ЕС и за намиране на решения, които да допринасят за по-доброто опазване на околната среда и за по-ефикасното използване на природните ресурси.

Освен че предоставя насоки за политиките, ЕИСК прилага и практически подход, с който допринася за запазване на местното биологично разнообразие посредством практически проекти с малък мащаб като „зелените покриви“ или отглеждането на кошери на покривите на своите сгради.