ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ И БЮДЖЕТ НА ЕС

This page is also available in

Договорът от Лисабон откри нова ера, предлагаща на гражданите и техните представителни организации нови възможности да участват в изготвянето на политиките и вземането на решения в ЕС, което повиши демократичната легитимност на европейските институции и тяхната работа. И все пак, на фона на преговорите за излизане на Обединеното кралство от ЕС и с оглед на новите предизвикателства в областта на сигурността, геополитическата, икономическата и социалната сфера, с които се сблъсква Съюзът, беше даден ход на нов процес на размисъл, в рамките на който ЕС-27 да вземе решение относно бъдещето на Съюза.

Европейският съюз разполага с бюджет, от който се плащат политиките, провеждани на европейско равнище. Този бюджет възлиза на около 1% от брутния национален доход (БНД) на ЕС-28, или 157,9 милиарда евро (през 2017 г.). Близо 94% от бюджета на ЕС се използват за финансиране на програми и проекти както в държавите членки, така и извън ЕС. Близо 6% от бюджета отиват за административни разходи. Средствата идват предимно от национални вноски, изчислявани въз основа на БНД и ДДС, и от традиционни собствени ресурси (мита върху вноса на стоки от държави извън ЕС). Основните категории разходи са растеж (повишаване на конкурентоспособността за растеж и работни места, и икономическо, социално и териториално сближаване), природни ресурси (селско стопанство и рибарство), сигурност и гражданство, външна политика и администрация.

ЕИСК за институционалните въпроси и бюджета на ЕС

ЕИСК оказа активно влияние за внасяне на промени в договорите на ЕС и допринесе за реформирането на институциите. Той ще продължи усилията си в тази насока чрез своите становища, представящи позициите на гражданското общество, в рамките на политическия диалог за бъдещето на Европа и нейните институции.

ЕИСК настоява бюджетът на ЕС да се използва, за да се даде нов тласък на икономическия растеж и заетостта, да се насърчат иновациите и конкурентоспособността, и да се отговори на вътрешните и външните предизвикателства. Необходимо е също да се постави по-силен акцент върху резултатите, които се постигат с бюджета на ЕС. Въвеждането на нова система на финансиране на бюджета на ЕС, която да се основава в по-голяма степен на собствените ресурси, би следвало да допринесе за прекратяването на дебата за нетните салда на всяка държава членка, които противоречат на ценности като солидарност и взаимоизгода, стоящи в основата на европейската интеграция. От основно значение е да се опростят процедурите при използването на бюджета, както и да се осигури по-голяма гъвкавост, за да може да се реагира на неотложните предизвикателства.