Ad hoc група „Основни права и правова държава“

Ad hoc групата „Основни права и правова държава“ (ОППД) е хоризонтална структура в рамките на ЕИСК, която има задачата да бъде форум за европейските организации на гражданското общество, където да се срещат и да обменят мненията за състоянието на основните права, демокрацията и правовата държава в държавите членки.

В хода на работата си групата ОППД съсредоточава вниманието си върху въпросите на основните права и правовата държава, които са от особено значение за гражданското общество. Дейността ѝ се осъществява чрез посещения във всички държави — членки на ЕС, и поддържане на контакти с националните граждански общества, като целта е да се очертаят тенденциите в Европа, за да се предложи основа за конструктивен диалог между всички заинтересовани страни.

Групата ОППД има за цел да насърчава зачитането на европейските ценности, изброени в член 2 от ДЕС, Хартата на основните права, както и в списъка с критериите за правова държава на Венецианската комисия на Съвета на Европа. Целта ѝ е да бъдат обхванати всички права — тъй като гражданските, икономическите, социалните и културните права са неделими — и, с оглед на мандата на ЕИСК, да се обърне специално внимание на правата, които са от първостепенно значение за гражданското общество, в това число социалните партньори: свободата на сдружаване, свободата на събранията, свободата на словото (включително свободата на медиите), правото на недискриминация и цялостното състояние на правовата държава.

Групата беше сформирана през януари 2018 г.

За актуална информация за работната програма на групата ОППД вж. документа по‑долу. (документ в Word)

Downloads

2024 Country visits Programme
Fundamental Rights and Rule of Law - National developments from a civil society perspective, 2022
Fundamental Rights and Rule of Law - National developments from a civil society perspective, 2020-2021
Fundamental rights and the rule of law - National developments from a civil society perspective, 2018-2019
EESC FRRL Group visits methodology