КАТЕГОРИЯ „СВОБОДНИ ПРОФЕСИИ“

През септември 2017 г. ЕИСК официално учреди категория „Свободни професии“, която обединява негови членове от професионалните организации или такива със свободни професии. Тя обхваща членове от държави членки от северните, южните, източните и западните части на Европейския съюз.

Членовете ѝ заседават три пъти годишно, за да следят и обсъждат последните политически и законодателни промени на европейско равнище, които засягат упражняването на свободните професии. Преди тази дейност се осъществяваше от членовете в рамките на категория, която обхващаше представители на ММСП и занаятите. Решението за създаване на отделна категория за свободните професии свидетелства за ангажимента към същинската цел на категорията – да се гарантира, че професиите се развиват на обща основа, което в идните години ще им позволи да достигнат своя потенциал в Европейския съюз. В това отношение извънредното заседание на група „Организации на гражданското общество“ в Рим на тема „Свободните професии, лост за развитието на Европа: към европейски Манифест на свободните професии“ може да се разглежда като основополагащо за бъдещата дейност на категорията и като принос към новия работен метод на платформите, позволяващи на европейските заинтересовани страни да дадат своя принос към този процес.

Ежегодно категорията провежда „Ден на свободните професии“ с акцент върху въпроси, които оказват особено влияние върху упражняването на тези професии, като цифровизацията и изкуствения интелект.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society