Миграция и убежище

This page is also available in

Една от ключовите цели на Европейския съюз е далновидна и всеобхватна европейска политика в областта на миграцията и убежището, основана на солидарност. Политиката в областта на миграцията има за цел да установи балансиран подход както към законната, така и към нерегламентираната имиграция.

Организираното гражданско общество играе ключова роля за включването на социално измерение и внасянето на добавена стойност в европейските политики в областта на имиграцията. С подкрепата си за бежанците и мигрантите гражданското общество допринася и за по-хуманното управление на миграцията и за успешната интеграция на новодошлите. Социалното приобщаване на новодошлите се извършва само на най-близкото до хората равнище, например на работното място, в училищата и в различни организации.

Въпросите на миграцията се разглеждат от секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“ (SOC) или секция „Външни отношения“ (REX). Тематична проучвателна група „Имиграция и интеграция“ (IMI) работи под егидата на секция SOC, като организира прояви, посветени на ролята на гражданското общество в управлението на миграцията и интеграцията.

Секция SOC осигурява и секретариата на Европейския форум за миграцията (ЕФМ), който ЕИСК организира съвместно с Европейската комисия. ЕФМ е платформа за диалог между гражданското общество и европейските институции по въпроси, свързани с миграцията, убежището и интеграцията на граждани на трети държави. Той събира, най-малко веднъж годишно, представители на организации на гражданското общество, местните и регионалните власти, държавите членки и институциите на ЕС.