Секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“ (ECO)

This page is also available in

Секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“ (ECO) е една от шестте специализирани секции на ЕИСК. Основната ѝ задача е да изготвя и предлага за приемане от Пленарната асамблея на ЕИСК становища, отразяващи позициите на организираното гражданско общество в следните области на политиката на ЕС:

  • В областта на Икономическия и паричен съюз (ИПС) секция ECO следи координацията на икономическите и бюджетните политики в рамките на европейския семестър, инициативите за задълбочаване и завършване на структурата на ИПС след икономическата криза, и други свързани с икономическото управление въпроси с оглед гарантирането на стабилност, растеж и заетост.
  • Компетентността на секция ECO обхваща финансовите перспективи, собствените ресурси и бюджета на Европейския съюз, както и статистическите въпроси.
  • В областта на данъчното облагане секция ECO отговаря за намирането на решения на проблемите, свързани с данъчната хармонизация и сближаването на законодателствата.
  • Тя разглежда и въпроси, свързани със стабилността, функционирането и интеграцията на финансовите и капиталовите пазари.
  • Ресорът на секция ECO включва и политиката на сближаване, регионалната и селищната политика, които имат за цел намаляване на икономическите, социалните и териториалните неравенства в ЕС и насърчаване на растежа и заетостта.

В допълнение към изготвянето на становища, секцията организира редовно публични изслушвания и тематични дебати по актуални въпроси в областите ѝ на компетентност. Освен това членовете на секция ECO често участват в различни прояви в Брюксел и в целия ЕС, поддържайки тесни връзки между отговарящите за вземането на решения и представителите на гражданското общество.

Дванадесет членове на секцията влизат в състава на Бюрото на ECO, което отговаря за координирането на работата на секцията. Секцията е сформирала постоянна проучвателна група, която да изготвя специфични становища относно икономическото и бюджетното управление на еврозоната.

Дейностите на членовете на секция ECO се подпомагат от секретариата на ECO.

Downloads

ECO priorities 2018 (summary)

ECO priorities 2018 (full version)

EESC political priorities for 2018