Консултативна комисия по индустриални промени (CCMI)

This page is also available in

Консултативната комисия по индустриални промени (известна с френския си акроним CCMI – Commission consultative des mutations industrielles) проучва настъпващите индустриални промени в широк кръг от сектори, като следи тяхното развитие и търси решения в съответствие с ценностите на европейския икономически и социален модел.

CCMI наследи консултативния комитет на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) след изтичането на мандата му на 23 юли 2002 г. Тя е със статут на отделен орган в рамките на ЕИСК, като в ресора ѝ влизат всички промишлени отрасли в сектора на производството и услугите.

CCMI се състои от членове на ЕИСК и външни делегати.

Последните се избират от ЕИСК измежду секторните сдружения, представляващи организираното гражданско общество на европейско равнище.

Председателят на CCMI е член на ЕИСК, а съпредседателят – делегат.

CCMI има следните задачи:

  • да продължава да следи областите от стоманодобивната и въгледобивната промишленост, в които ЕС развива дейност, както и техните вериги за производство и потребление;
  • да следи въздействието на индустриалните промени върху останалите сектори на промишлеността и услугите, както и в по-общ план, например върху заетостта, социалната и структурната политика, устойчивото развитие, енергийния преход и т.н.;
  • в последно време – да следи цифровите индустриални промени и тяхното секторно и обществено въздействие, например върху сектора на услугите, финансовия, автомобилния и здравния сектор, както и върху работните места, обучението, образованието, публично-частните партньорства, социалния и гражданския диалог, и цялостния преход от Индустрия 4.0 към Общество 4.0.

CCMI може да изразява позициите си чрез задължителни становища съгласно разпоредбите на Договора, незадължителни и проучвателни становища по искане на Европейския парламент, Съвета и Комисията, както и чрез становища по собствена инициатива, информационни доклади и провеждане на конференции и изслушвания.

CCMI поддържа тесни работни връзки с останалите институции и агенции на ЕС, както и с организации от целия спектър.

Downloads

General introduction of the CCMI and current main orientations

General introduction of the CCMI and current main orientations

CCMI POLITICAL ACTION GUIDELINES AND WORK PROGRAMME FOR 2021

End of mandate reports – CCMI 2018-2020 – Pres.: L. STUDNICNA

Compilation - end-of-mandate reports