Консултативна комисия по индустриални промени (CCMI)

Консултативната комисия по индустриални промени (известна с френския си акроним CCMI – Commission consultative des mutations industrielles) проучва настъпващите индустриални промени в широк кръг от сектори, като следи тяхното развитие и търси решения в съответствие с ценностите на европейския икономически и социален модел.

CCMI наследи консултативния комитет на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) след изтичането на мандата му на 23 юли 2002 г. Тя е със статут на отделен орган в рамките на ЕИСК, като в ресора ѝ влизат всички промишлени отрасли в сектора на производството и услугите.

CCMI се състои от членове на ЕИСК и външни делегати.

Последните се избират от ЕИСК измежду секторните сдружения, представляващи организираното гражданско общество на европейско равнище.

Председателят на CCMI е член на ЕИСК, а съпредседателят – делегат.

CCMI има следните задачи:

  • да продължава да следи областите от стоманодобивната и въгледобивната промишленост, в които ЕС развива дейност, както и техните вериги за производство и потребление;
  • да следи въздействието на индустриалните промени върху останалите сектори на промишлеността и услугите, както и в по-общ план, например върху заетостта, социалната и структурната политика, устойчивото развитие, енергийния преход и т.н.;
  • в последно време – да следи цифровите индустриални промени и тяхното секторно и обществено въздействие, например върху сектора на услугите, финансовия, автомобилния и здравния сектор, както и върху работните места, обучението, образованието, публично-частните партньорства, социалния и гражданския диалог, и цялостния преход от Индустрия 4.0 към Общество 4.0.

CCMI може да изразява позициите си чрез задължителни становища съгласно разпоредбите на Договора, незадължителни и проучвателни становища по искане на Европейския парламент, Съвета и Комисията, както и чрез становища по собствена инициатива, информационни доклади и провеждане на конференции и изслушвания.

CCMI поддържа тесни работни връзки с останалите институции и агенции на ЕС, както и с организации от целия спектър.

Downloads

The Consultative Commission on Industrial Change
CCMI political action guidelines and work programme for 2021
END OF MANDATE REPORT – 2018-2020
Compilation - end-of-mandate reports