Цифровизация и информационно общество

Навсякъде по света информационните технологии заемат все по-важно място, но техният потенциал за икономически растеж, заетост, иновации и, преди всичко, за подобряване на качеството на живот на европейските граждани, все още не се оползотворява напълно.

Затова един от основните приоритети на секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“ (TEN) в областта на цифровите технологии е изпълнението на стратегията за цифровия единен пазар и изграждането на функциониращ цифров единен пазар.

В своите становища ЕИСК изразява опасенията и стремежите на гражданското общество относно въздействието върху пазара на труда.

Основна грижа е и киберсигурността: всеки ден инциденти в тази сфера причиняват значителни икономически щети на европейските дружества и на икономиката като цяло и подкопават доверието на гражданите и на стопанските субекти в цифровото общество.

Други основни теми, с които се занимава ЕИСК, както в становищата си, така и чрез преки контакти със заинтересованите страни, са: образованието в цифровата сфера, привлекателността на цифровата сфера за жените, последствията от цифровизацията за условията на труд, достъпността и защитата на потребителите, по-специално на децата и хората с увреждания.

Секция TEN наблюдава постоянно цифровото разделение и насърчава равния достъп за всички: значителен брой домакинства в Европа все още не разполагат с интернет връзка.