Informații generale

„Parlamentul European, Consiliul și Comisia sunt asistate de un Comitet Economic și Social (...), care exercită funcții consultative.”

1957, Tratatul privind Uniunea Europeană, art. 13

329 de membri

mandat de cinci ani
 •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •  

Cine sunt membrii?

Angajatori, sindicaliști și reprezentanți ai organizațiilor sociale, profesionale, economice și culturale. Numiți de către Consiliu, la propunerea fiecărui stat membru, pentru un mandat de cinci ani, care poate fi reînnoit.

3 grupuri

 • Grupul „Angajatori” Grupul 1
 • Grupul „Lucrători” Grupul 2
 • Grupul „Organizații ale societății civile” Grupul 3
președinte 2 vicepreședinți mandat de 2 ani și jumătate

Activitatea noastră: avize

Comisia Europeană, Parlamentul sau Consiliul > SESIZARE
CESE > DIN PROPRIE INIȚIATIVĂ
Biroul > AUTORIZAȚIE
Raportorul și grupul de studiu Membrii numiți de grupuri
Raportorul > PROIECT DE AVIZ (adesea asistat de grupul de studiu)
Secțiuni> DISCUȚIE > CONSENS
 • Grupul
  „Angajatori”
  Grupul 1
 • Grupul
  „Lucrători”
  Grupul 2
 • Grupul
  „Organizații ale
  societății civile”
  Grupul 3
SESIUNEA PLENARĂ > VOTAREA AVIZELOR
AVIZ ADOPTAT stransmis instituțiilor UE și publicat, după caz

Organe de lucru

 • ECO
 • INT OTDPU
 • TEN
 • SOC OPFM
 • NAT ODD
 • REX
 • CCMI
 • GSE
 • GL
 • DFSD

6 secțiuni

ECO
Secțiunea pentru uniunea economică și monetară și coeziune economică și socială
INT
Secțiunea pentru piața unică, producție și consum
TEN
Secțiunea pentru transporturi, energie, infrastructură și societatea informațională
SOC
Secțiunea pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și cetățenie
NAT
Secțiunea pentru agricultură, dezvoltare rurală și protecția mediului
REX
Secțiunea pentru relații externe

1 comisie

CCMI
Comisia consultativă pentru mutații industriale

3 observatoare

OTDPU
Observatorul tranziției digitale și al pieței unice
ODD
Observatorul dezvoltării durabile
OPFM
Observatorul pieței forței de muncă

3 alte organisme

GSE
Grupul ad-hoc privind semestrul european
GL
Grupul de legătură
DFSD
Grupul ad-hoc privind drepturile fundamentale și statul de drept


Declarația de misiune a CESE

Angajat în integrarea europeană, CESE contribuie la consolidarea legitimității democratice și a eficacității Uniunii Europene, oferind organizațiilor societății civile din statele membre posibilitatea să își exprime punctele de vedere la nivel european.

Comitetul îndeplinește trei funcții principale:

 • contribuie la o mai bună adaptare a politicilor și legislației europene la realitățile economice, sociale și civice, acordând asistență Parlamentului European, Consiliului și Comisiei Europene, utilizând experiența și reprezentativitatea membrilor săi, dialogul și eforturile de a asigura consensul în slujba interesului general;
 • promovează dezvoltarea unei Uniuni Europene mai participative, mai apropiate de cetățeni, care să acționeze ca un forum instituțional de reprezentare, informare, exprimare și dialog al societății civile organizate;
 • promovează valorile pe care se bazează integrarea europeană și militează, în Europa și în lume, pentru cauza democrației, a democrației participative și pentru rolul organizațiilor societății civile.

Funcționarea CESE

CESE este un organ consultativ care oferă reprezentanților grupurilor de interese socioprofesionale din Europa și ai altor organizații o platformă oficială pentru a-și exprima punctele de vedere cu privire la chestiunile legate de UE. Avizele sale sunt adresate Consiliului, Comisiei Europene și Parlamentului European. Prin urmare, Comitetul îndeplinește un rol esențial în procesul decizional al Uniunii.

Președinția

Origini

CES a fost înființat prin Tratatele de la Roma din 1957 pentru a implica grupurile de interese economice și sociale în crearea pieței comune și pentru a oferi o structură instituțională pentru informarea Comisiei Europene și a Consiliului de Miniștri cu privire la chestiuni legate de Comunitatea Europeană.

Actul Unic European (1986), Tratatul de la Maastricht (1992), Tratatul de la Amsterdam (1997) și Tratatul de la Nisa (2000) au consolidat rolul CESE.

Componență

CESE are 329 de membri care provin din grupuri de interese economice și sociale din Europa.

Membrii sunt nominalizați de guvernele naționale și numiți de Consiliul Uniunii Europene pentru un mandat de cinci ani, care poate fi reînnoit. Cea mai recentă reînnoire a avut loc în octombrie 2020, pentru mandatul 2020-2025.

Membrii Comitetului aparțin unuia dintre cele trei grupuri:

Numărul de membri pentru fiecare stat membru este următorul:

 • Franța, Germania, Italia: 24
 • Polonia și Spania: 21
 • România: 15
 • Austria, Belgia, Bulgaria, Grecia, Portugalia, Republica Cehă, Suedia, Țările de Jos și Ungaria: 12
 • Croația, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania și Slovacia: 9
 • Letonia, Slovenia și Estonia: 7
 • Cipru, Luxemburg: 6
 • Malta: 5

Mandatul membrilor

Sarcina membrilor este de a emite avize cu privire la chestiuni de interes european, pe care le prezintă Consiliului, Comisiei și Parlamentului European.

Rol consultativ

Consultarea CESE de către Comisie sau Consiliu este obligatorie în anumite cazuri; în altele, ea este opțională. CESE poate să adopte și avize din proprie inițiativă. Actul Unic European (17.2.1986) și Tratatul de la Maastricht (7.2.1992) au extins gama domeniilor în care trebuie sesizat Comitetul. Tratatul de la Amsterdam a extins, la rândul său, gama domeniilor în care trebuie sesizat Comitetul și a autorizat consultarea acestuia de către Parlamentul European. În medie, CESE emite 170 de documente consultative și avize pe an (dintre care circa 15 % sunt avize din proprie inițiativă). Toate avizele sunt transmise organelor decizionale ale UE și apoi publicate în Jurnalul Oficial al UE.

Rol de informare și integrare

În ultimii ani, CESE și-a consolidat rolul în Uniunea Europeană și a depășit rolul fundamental care i-a fost atribuit prin tratate. El acționează ca un forum pentru piața unică și, cu sprijinul altor organisme ale UE, a găzduit o serie de evenimente menite să aducă UE mai aproape de cetățeni.

Organizare

1. Președinția și Biroul

O dată la doi ani și jumătate, CESE alege un birou cu un președinte și doi vicepreședinți, selectați prin rotație din fiecare dintre cele trei grupuri.

Președintele este responsabil pentru buna desfășurare a activității Comitetului. El este asistat de vicepreședinți, dintre care unul este responsabil pentru comunicare, iar celălalt pentru buget.

Președintele reprezintă CESE în relațiile cu organismele externe.

Notele informative comune (relațiile cu AELS, țările din Europa Centrală și de Est, Uniunea Maghrebului Arab, țările ACP, America Latină și alte țări terțe și „Europa pentru cetățeni”) intră în sfera de competență a Biroului CESE și a președintelui.

Principala sarcină a Biroului este să organizeze și să coordoneze activitatea organelor CESE și să stabilească orientările în materie de politici pentru această activitate.

2. Secțiunile

Comitetul are șase secțiuni specializate:

 • Secțiunea pentru uniunea economică și monetară și coeziune economică și socială (ECO)
 • Secțiunea pentru piața unică, producție și consum (INT)
 • Secțiunea pentru transporturi, energie, infrastructură și societatea informațională (TEN)
 • Secțiunea pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și cetățenie (SOC)
 • Secțiunea pentru agricultură, dezvoltare rurală și protecția mediului (NAT)
 • Secțiunea pentru relații externe (REX)

Comisia consultativă pentru mutații industriale (CCMI) a fost integrată în structura CESE după expirarea Tratatului CECO în iulie 2002.

3. Grupurile de studiu

Avizele secțiunii sunt elaborate de grupuri de studiu. Acestea sunt alcătuite, de obicei, din 12 membri, printre care se numără și raportorul. Membrii grupului de studiu pot fi asistați de consilieri.

4. Subcomitetele

CESE are dreptul de a înființa subcomitete temporare pentru chestiuni specifice. Aceste subcomitete funcționează după aceleași principii ca secțiunile.

5. Sesiunea plenară

De regulă, Comitetul se reunește în plen de nouă ori pe an. În cadrul sesiunilor plenare, avizele sunt adoptate cu majoritate simplă, pe baza avizelor secțiunilor. Ele sunt transmise instituțiilor și se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

6. Secretariatul General

Comitetul este sprijinit de un secretariat general, condus de un secretar general care raportează președintelui, care, la rândul său, reprezintă Biroul.

Personalul CESE este alcătuit din aproximativ 700 de membri. Începând cu 1 ianuarie 1995, CESE și Comitetul Regiunilor au anumite servicii comune, cum ar fi logistica, tehnologia informației și traducerea.

Downloads

Discover what the EESC can do for you - 2023 Edition
2022 – A Year in Review
The PowerPoint presentation of the Committee 2021
The EESC in the interinstitutional framework
EESC meetings calendar 2023
Annual activity report 2022
Annual activity report 2021
Annual activity report 2020
Annual activity report 2019
Annual Activity Report 2018
Annual Activity Report 2017