Om

This page is also available in

Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska bistås av en ekonomisk och social kommitté [som] ska ha rådgivande funktion.

1957, Artikel 13 i EU-fördraget

329 ledamöter

för en period på 5 år

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ledamöter?

Arbetsgivare, företrädare för fackföreningar samt företrädare för sociala, ekonomiska och kulturella organisationer samt yrkesorganisationer. Ledamöterna utnämns av rådet, på förslag av medlemsstaterna, för en mandatperiod på fem år , som kan förnyas.

3 grupper

 • Arbetsgivare Grupp 1
 • Arbetstagare Grupp 2
 • Civilsamhälles-
  organisationer
  Grupp 3
Ordförande 2 vice ordförande En mandatperiod på 2,5 år

Vårt arbete: yttranden

Europeiska kommissionen, parlamentet eller rådet > REMISS
EESK > EGET INITIATIV
Presidiet > GODKÄNNANDE
Föredragande och studiegrupp Medlemmar utses av grupperna
Föredragande > UTKAST TILL YTTRANDE (ofta med stöd av studiegruppen)
Sektioner> DISKUSSION > SAMFÖRSTÅND
 • Arbetsgivare Grupp 1
 • Arbetstagare Grupp 2
 • Civilsamhälles-
  organisationer
  Grupp 3
PLENARSESSION > OMRÖSTNING OM YTTRANDEN
ANTAGNA YTTRANDEN skickas till EU-institutionerna och offentliggörs

Arbetsorgan

 • ECO
 • INT ODIM
 • TEN
 • SOC OAM
 • NAT OHU
 • REX
 • CCMI
 • ESG
 • LG
 • FFRL

6 sektioner

ECO
Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning
INT
Inre marknaden, produktion och konsumtion
TEN
Transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället
SOC
Sysselsättning, sociala frågor och medborgarna
NAT
Jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö
REX
Yttre förbindelser

1 utskott

CCMI
Rådgivande utskottet för industriell omvandling

3 observationsgrupper

ODIM
Observationsgruppen för den digitala omvandlingen och den inre marknaden
OHU
Observationsgruppen för hållbar utveckling
OAM
Observationsgruppen för arbetsmarknaden

3 övriga organ

ESG
Tillfälliga arbetsgruppen för den europeiska planeringsterminen
LG
Kontaktgruppen
FRRL
Tillfälliga arbetsgruppen om grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen


EESK:s uppdragsbeskrivning

Genom sitt engagemang i integrationsarbetet i Europa bidrar EESK till att stärka Europeiska unionens demokratiska legitimitet och effektivitet genom att göra det möjligt för det civila samhällets organisationer i medlemsstaterna att uttrycka sina ståndpunkter på EU-nivå.

Kommittén har ett trefaldigt uppdrag:

 • Kommittén ska bidra till att EU:s politik och lagstiftning på ett bättre sätt anpassas till den ekonomiska, sociala och samhälleliga verkligheten genom att bistå Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen med kommittéledamöternas erfarenheter och representativitet, dialog och sökandet efter samförstånd som tjänar det allmännas bästa.
 • Kommittén ska främja utvecklingen av en europeisk union som kännetecknas av ökat medborgardeltagande och som strävar efter att närma sig medborgarna genom att kommittén agerar som det organiserade civila samhällets institutionella forum för representation, information, meningsutbyte och dialog.
 • Kommittén ska slå vakt om de värden på vilka det europeiska integrationsarbetet bygger och ska främja demokrati, deltagardemokrati och de civila samhällsorganisationernas roll både inom Europeiska unionen och i hela världen.

EESK:s arbete

EESK är ett rådgivande organ som ger företrädare för Europas intressegrupper inom näringsliv och samhälle och andra en formell plattform för att uttrycka sina synpunkter på EU-frågor. Dess yttranden riktar sig till rådet, kommissionen och parlamentet. Kommittén har således en nyckelroll i unionens beslutsprocess.

Ordförandeskap

Ursprung

EESK inrättades genom Romfördragen från 1957 med syftet att involvera ekonomiska och sociala intressegrupper i inrättandet av den gemensamma marknaden och tillhandahålla en institutionell struktur för att hålla kommissionen och ministerrådet underrättade om frågor som rör den europeiska gemenskapen.

EESK:s roll har stärkts genom Europeiska enhetsakten (1986),  Maastrichtfördraget (1992), Amsterdamfördraget  (1997) och Nicefördraget (2000).

Sammansättning

EESK:s 329 ledamöter kommer från ekonomiska och sociala intressegrupper i Europa.

Ledamöterna nomineras av medlemsstaternas regeringar och utses av Europeiska unionens råd för en mandatperiod på 5 år, som kan förnyas. I oktober 2020 utsågs ledamöter för mandatperioden 2020–2025.

De tillhör en av tre grupper:

Antalet ledamöter per medlemsstat är enligt följande:

 • Frankrike, Italien och Tyskland: 24
 • Polen och Spanien: 21
 • Rumänien: 15
 • Belgien, Bulgarien, Grekland, Nederländerna, Portugal, Sverige, Tjeckien, Ungern och Österrike: 12
 • Danmark, Finland, Irland, Kroatien, Litauen och Slovakien: 9
 • Estland, Lettland och Slovenien: 7
 • Cypern och Luxemburg: 6
 • Malta: 5

Ledamöternas mandat

Ledamöternas uppgift är att avge yttranden i frågor av europeiskt intresse till rådet, kommissionen och Europaparlamentet.

Rådgivande roll

I vissa fall är det obligatoriskt för kommissionen eller rådet att rådfråga EESK, i andra är det valfritt. EESK kan dock också anta yttranden på eget initiativ. Genom europeiska enhetsakten (17 februari 1986) och Maastrichtfördraget (7 februari 1992) utökades antalet frågor som måste remitteras till kommittén. Amsterdamfördraget innebar en ytterligare utökning av de frågor som ska remitteras till EESK och det blev möjligt för Europaparlamentet att rådfråga kommittén. I genomsnitt avger EESK 170 rådgivande dokument och yttranden per år (av vilka omkring 15 % utfärdas på eget initiativ). Alla yttranden översänds till EU:s beslutsfattande organ och offentliggörs sedan i EU:s officiella tidning.

Informations- och integrationsroll

Under de senaste åren har EESK stärkt sin roll i Europeiska unionen och gått utöver den grundläggande roll som kommittén tilldelats i fördragen. EESK fungerar som ett forum för den inre marknaden och har, med stöd av andra EU-organ, stått som värd för en rad evenemang som syftar till att föra EU närmare medborgarna.

Organisation

1. Ordförandeskap och presidium

Med två och ett halvt års mellanrum väljer EESK ett presidium med en ordförande och två vice ordförande som kommer från var och en av de tre grupperna i rotation.

Ordföranden ansvarar för att kommitténs verksamhet bedrivs på ett korrekt sätt. Han eller hon bistås av vice ordförandena, varav en ansvarar för kommunikation och en för budgeten.

Ordföranden företräder EESK i förbindelserna med andra organ.

Gemensamma genomgångar (förbindelserna med Efta, de central- och östeuropeiska länderna, AMU, AKS-länderna, Latinamerika och andra tredjeländer samt medborgarnas Europa) faller inom ansvarsområdet för EESK:s presidium och ordförande.

Presidiets huvudsakliga uppgift är att organisera och samordna arbetet i EESK:s olika organ och att fastställa politiska riktlinjer för detta arbete.

2. Sektioner

Kommittén har sex sektioner:

 • Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning (ECO)
 • Inre marknaden, produktion och konsumtion (INT)
 • Transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället (TEN)
 • Sysselsättning, sociala frågor och medborgarna (SOC)
 • Jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö (NAT)
 • Yttre förbindelser (REX)

Rådgivande utskottet för industriell omvandling (CCMI) införlivades i EESK efter att EKSG-fördraget löpt ut i juli 2002.

3. Studiegrupper

Sektionernas yttranden utarbetas av studiegrupper. Dessa har vanligtvis 12 medlemmar, inklusive en föredragande. Studiegruppens medlemmar kan bistås av rådgivare.

4. Underkommittéer

EESK har rätt att inrätta tillfälliga underkommittéer för särskilda frågor. Underkommittéer bedriver sin verksamhet enligt samma principer som sektionerna.

5. Plenarsession

I regel sammanträder kommittén i plenum nio gånger om året. Vid plenarsessionerna antas yttranden med enkel majoritet på grundval av sektionernas yttranden. De översänds till institutionerna och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6. Generalsekretariat

Kommittén bistås av ett generalsekretariat som leds av en generalsekreterare som rapporterar till ordföranden, som företräder presidiet.

EESK har cirka 700 anställda. Sedan den 1 januari 1995 delar EESK och Regionkommittén på vissa tjänster, såsom logistik, it och översättning.

Downloads

Shaping Europe - Recent EESC Achievements – 2021 Edition

Upptäck vad EESK kan göra för dig

EESC achievements 2020 - looking back to move forward

The PowerPoint presentation of the Committee 2021

EESC President Christa Schweng - Priorities

The EESC in the interinstitutional framework

EESC meetings calendar 2023

Annual activity report 2021

Annual activity report 2020

Annual activity report 2019

Annual Activity Report 2018

Annual Activity Report 2017