Apie EESRK

„Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai padeda Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (...), atliekantis patariamąsias funkcijas.“

1957, ES sutarties 13 str.

329 nariai

Penkerių metų kadencija •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   

Nariai

Darbdaviai, profesinių sąjungų veikėjai ir socialinių, profesinių, ekonominių ir kultūros organizacijų atstovai. Narius penkerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta, valstybių narių siūlymu skiria Taryba.

Trys grupės

 • Darbdaviai 1 grupė
 • Darbuotojai 2 grupė
 • Pilietinės visuomenės organizacijos 3 grupė
Pirmininkas Du pirmininko pavaduotojai Dvejų su puse metų kadencija

Mūsų darbas: nuomonės

Europos Komisijos, Parlamento arba Tarybos > PRAŠYMAS
EESRK > SAVO INICIATYVA
Biuras > LEIDIMAS
Pranešėjas ir tyrimo grupė Grupių paskirti nariai
Pranešėjas > NUOMONĖS PROJEKTAS (dažnai jam talkina tyrimo grupė)
Skyriai> DISKUSIJA > KONSENSUSAS
 • Darbdaviai 1 grupė
 • Darbuotojai 2 grupė
 • Pilietinės
  visuomenės
  organizacijos
  3 grupė
PLENARINĖ SESIJA > BALSAVIMAS DĖL NUOMONIŲ
PRIIMTOS NUOMONĖS siunčiamos ES institucijoms ir atitinkamai viešinamos

Darbo organai

 • ECO
 • INT SPBRO
 • TEN
 • SOC DRO
 • NAT TVO
 • REX
 • CCMI
 • ESG
 • LG
 • FFRL

Šeši skyriai

ECO
Ekonominės ir pinigų sąjungos, ekonominės ir socialinės sanglaudos skyrius
INT
Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo skyrius
TEN
Transporto, energetikos, infrastruktūros ir informacinės visuomenės skyrius
SOC
Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyrius
NAT
Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos skyrius
REX
Išorės santykių skyrius

Viena komisija

CCMI
Pramonės permainų konsultacinė komisija

Trys observatorijos

SPBRO
Skaitmeninės pertvarkos ir bendrosios rinkos observatorija
TVO
Tvaraus vystymosi observatorija
DRO
Darbo rinkos observatorija

Trys kiti organai

ESG
Europos semestro ad hoc grupė
RPG
Ryšių palaikymo grupė
PTTVG
Pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principų ad hoc grupė


EESRK misijos deklaracija

EESRK ryžtingai remia Europos integracijos procesą ir padeda stiprinti Europos Sąjungos demokratinį legitimumą ir veiksmingumą, suteikdamas galimybę valstybių narių pilietinės visuomenės organizacijoms išreikšti savo nuomonę Europos lygmeniu.

Trys pagrindinės Komiteto užduotys:

 • padėdamas Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai ir naudodamasis savo narių patirtimi ir reprezentatyvumu, plėtodamas dialogą ir siekdamas sutarimo dėl bendro intereso, padeda užtikrinti, kad Europos politika ir teisės aktai būtų labiau susieti su ekonominėmis, socialinėmis ir pilietinėmis realijomis;
 • būdamas institucija, kurioje atstovaujama pilietinei visuomenei, keičiamasi informacija, reiškiamos nuomonės ir vyksta dialogas, puoselėja dalyvavimo principu pagrįstą ES ir priartina ją prie piliečių;
 • Europoje ir pasaulyje propaguoja vertybes, kurios sudaro Europos integracijos pagrindą ir yra jos pagrindinė jėga, ir stiprina demokratiją, dalyvaujamosios demokratijos principus ir pilietinės visuomenės organizacijų vaidmenį.

EESRK veikla

EESRK yra patariamasis organas, kuris Europos socialinių ir profesinių interesų ir kitų grupių atstovams suteikia oficialią platformą pareikšti savo nuomonę ES klausimais. Jo nuomonės yra skirtos Tarybai, Europos Komisijai ir Europos Parlamentui. Taigi, Komitetas atlieka reikšmingą vaidmenį ES sprendimų priėmimo procese.

Prezidiumas

Ištakos

EESRK įsteigtas 1957 m. Romos sutartimi, kad kuriant bendrą rinką būtų galima įtraukti ekonominių ir socialinių interesų grupes ir sukurti institucinę struktūrą Europos Komisijos ir Ministrų Tarybos informavimui Europos bendrijos klausimais.

EESRK vaidmuo buvo sustiprintas Suvestiniu Europos aktu (1986 m.), Mastrichto sutartimi (1992 m.), Amsterdamo sutartimi (1997 m.) ir Nicos sutartimi (2000 m.).

Sudėtis

EESRK priklauso 329 nariai, atstovaujantys Europos ekonominių ir socialinių interesų grupėms.

Narius nacionalinių vyriausybių siūlymu skiria Europos Sąjungos Taryba penkerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta. Paskutinį kartą Komiteto sudėtis buvo atnaujinta 2020 m. spalio mėn. 2020–2025 m. kadencijai.

Nariai priklauso vienai iš trijų grupių:

Kiekvienai valstybei narei atstovaujančių narių skaičius:

 • Prancūzija, Vokietija ir Italija turi po 24 narius,
 • Lenkija ir Ispanija – po 21 narį,
 • Rumunija – 15 narių,
 • Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekijos Respublika, Graikija, Vengrija, Nyderlandai, Portugalija ir Švedija – po 12 narių,
 • Kroatija, Danija, Suomija, Airija, Lietuva ir Slovakija – po 9 narius,
 • Latvija, Slovėnija ir Estija – po 7 narius,
 • Kipras ir Liuksemburgas – po 6 narius,
 • Мalta – 5 narius.

Narių įgaliojimai

Narių užduotis – Tarybai, Komisijai ir Europos Parlamentui parengti nuomones Europai aktualiais klausimais.

Patariamasis vaidmuo

Tam tikrais atvejais Komisijos ir Tarybos konsultacijos su EESRK yra privalomos, kitais atvejais – galimos, bet neprivalomos. EESRK taip pat gali priimti nuomones savo iniciatyva. Suvestiniu Europos aktu (1986 02 17) ir Mastrichto sutartimi (1992 02 07) išplėstas klausimų, kuriais būtina konsultuotis su Komitetu, spektras. Amsterdamo sutartimi numatyta daugiau sričių, kuriose konsultuotis su Komitetu būtina, taip pat leista į Komitetą konsultacijos kreiptis Europos Parlamentui. EESRK per metus vidutiniškai pateikia 170 patariamųjų dokumentų ir nuomonių (iš kurių apie 15 proc. parengiama savo iniciatyva). Visos nuomonės perduodamos ES sprendimus priimantiems organams ir vėliau skelbiamos ES oficialiajame leidinyje.

Vaidmuo informavimo ir integracijos srityse

Per pastaruosius kelerius metus EESRK ėmėsi daug aktyvesnio vaidmens Europos Sąjungoje, neapsiribodamas savo pagrindinėmis užduotimis, kurios jam suteiktos Sutartimis. Komitetas tapo bendrosios rinkos forumu ir padedant kitoms ES institucijoms surengė daug renginių, skirtų priartinti ES prie jos žmonių.

Veiklos organizavimas

1. Prezidiumas ir biuras

Kas dvejus su puse metų EESRK renka biurą: jo pirmininkas ir du pirmininko pavaduotojai rotacijos tvarka renkami iš kiekvienos iš trijų grupių.

Pirmininkas yra atsakingas už vadovavimą sklandžiam Komiteto darbui. Jam talkina pirmininko pavaduotojai, iš kurių vienas yra atsakingas už komunikaciją, o kitas – už biudžetą.

Santykiuose su išorės organizacijomis EESRK atstovauja pirmininkas.

Bendros veiklos sritys (santykiai su ELPA, Vidurio ir Rytų Europos šalimis, AMS, AKR šalimis, Lotynų Amerika ir kitomis trečiosiomis šalimis, programa „Europa piliečiams“) priklauso EESK biuro ir pirmininko kompetencijos sričiai.

Pagrindinė biuro užduotis – organizuoti ir koordinuoti įvairių EESRK padalinių darbą bei nustatyti politines šio darbo gaires.

2. Skyriai

Komitetą sudaro šeši skyriai:

 • Ekonominės ir pinigų sąjungos, ekonominės ir socialinės sanglaudos (ECO) skyrius
 • Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo (INT) skyrius
 • Transporto, energetikos, infrastruktūros ir informacinės visuomenės (TEN) skyrius
 • Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės (SOC) skyrius
 • Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos (NAT) skyrius
 • Išorės santykių (REX) skyrius

Pramonė permainų konsultacinė komisija (CCMI) į EESRK struktūrą įtraukta 2002 m. liepos mėn., baigus galioti EAPB sutarčiai.

3. Tyrimo grupės

Skyrių nuomones rengia tyrimo grupės. Jas paprastai sudaro 12 narių, įskaitant pranešėją. Tyrimo grupės nariams gali padėti patarėjai.

4. Pakomitečiai

EESRK gali įsteigti laikinus pakomitečius konkretiems klausimams spręsti. Šie pakomitečiai veikia taip pat, kaip ir skyriai.

5. Plenarinė sesija

Paprastai visas Komitetas renkasi į plenarines sesijas devynis kartus per metus. Plenarinėse sesijose skyrių parengtos nuomonės priimamos paprasta balsų dauguma. Jos perduodamos ES institucijoms ir skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6. Generalinis sekretoriatas

Komitetui talkina generalinis sekretoriatas, kuriam vadovauja generalinis sekretorius, pavaldus biurui atstovaujančiam pirmininkui.

EESRK dirba apie 700 darbuotojų. Nuo 1995 m. sausio 1 d. EESRK ir Regionų komitetas turi keletą bendrų tarnybų, pavyzdžiui, Logistikos, IT ir Vertimo raštu tarnybas.

Downloads

Discover what the EESC can do for you - 2023 Edition
2022 – A Year in Review
The PowerPoint presentation of the Committee 2021
The EESC in the interinstitutional framework
EESC meetings calendar 2023
Annual activity report 2022
Annual activity report 2021
Annual activity report 2020
Annual activity report 2019
Annual Activity Report 2018
Annual Activity Report 2017