Over ons

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie worden bijgestaan door een Economisch en Sociaal Comité en (...), die een adviserende taak hebben”

1957, EU-Verdrag, art. 13

329 leden

voor 5 jaar
 •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •  

Leden?

Vertegenwoordigers van werkgevers, vakbonden en andere maatschappelijke, beroeps-, economische en culturele organisaties.

De leden worden voorgedragen door de lidstaten en benoemd door de Raad voor een verlengbare periode van 5 jaar.

3 groepen

 • Werkgevers Groep 1
 • Werknemers Groep 2
 • Maatschappelijke Organisaties Groep 3
Voorzitter 2 vicevoorzitters voor 2,5 jaar

Ons werk: advies uitbrengen

Europese Commissie, Parlement of Raad > ADVIESAANVRAAG
EESC > EIGEN INITIATIEF
Bureau > TOESTEMMING
Rapporteur en studiegroep Leden aangewezen door groepen
Rapporteur > ONTWERPADVIES (vaak samen met studiegroep)
Afdelingen > DISCUSSIE > CONSENSUS
 • Werkgevers Groep 1
 • Werknemers Groep 2
 • Maat-
  schappelijke
  Organisaties
  Groep 3
PLENAIRE VERGADERING > STEMMING OVER ADVIEZEN
GOEDGEKEURD ADVIES wordt naar EU-instellingen gestuurd en officieel bekendgemaakt

Werkorganen

 • ECO
 • INT DSMO
 • TEN
 • SOC LMO
 • NAT SDO
 • REX
 • CCMI
 • ESG
 • LG
 • FFRL

6 afdelingen

ECO
Economische en Monetaire Unie, Economische en Sociale Samenhang
INT
Interne Markt, Productie en Consumptie
TEN
Vervoer, Energie, Infrastructuur en Informatiemaatschappij
SOC
Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Burgerschap
NAT
Landbouw, Plattelandsontwikkeling en Milieu
REX
Externe Betrekkingen

1 Commissie

CCMI
Adviescommissie Industriële Reconversie

3 waarnemingsposten

WDEM
Waarnemingspost Digitale Transitie en Eengemaakte Markt
WDO
Waarnemingspost Duurzame Ontwikkeling
WAM
Waarnemingspost Arbeidsmarkt

3 andere organen

ESG
Ad-hocgroep Europees Semester
LG
Verbindingsgroep
FRRL
Ad-hocgroep Grondrechten en de rechtsstaat

Missionstatement van het EESC

Het EESC, dat meebouwt aan de Europese integratie, draagt bij tot de versterking van de democratische legitimiteit en de efficiency van de Europese Unie door maatschappelijke organisaties in de lidstaten de mogelijkheid te bieden hun standpunten op Europees niveau te laten horen.

Het EESC vervult drie essentiële taken:

 • het draagt ertoe bij dat de Europese beleidsmaatregelen en wetgeving beter worden afgestemd op de economische, sociale en burgerlijke realiteit door advies te geven aan het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie en daarbij gebruik te maken van de ervaring en representativiteit van zijn leden, in dialoog te gaan en te streven naar consensus, waarbij het algemeen belang voorop staat;
 • het bevordert de ontwikkeling van een Europese Unie die meer op participatie berust en dichter bij de burgers staat door te fungeren als het institutionele orgaan dat het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigt en informeert, het een stem geeft en hiermee een dialoog aangaat;
 • het draagt de waarden uit die de basis vormen voor de Europese integratie, en ijvert voor versterking van democratie, participatiedemocratie en de rol van maatschappelijke organisaties in Europa en in de wereld.

Werkzaamheden van het EESC

Het EESC is een adviesorgaan dat vertegenwoordigers van o.a. sociale en beroepskringen in Europa een formeel platform biedt om hun standpunten ten aanzien van EU-aangelegenheden kenbaar te maken. De adviezen van het Comité zijn gericht aan de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Zo levert het Comité een belangrijke bijdrage aan het besluitvormingsproces van de Unie.

Voorzitterschap

Voorzitter

Vicevoorzitter voor communicatie

Vicevoorzitter voor begroting

Ontstaan

Het Economisch en Sociaal Comité is opgericht bij de Verdragen van Rome van 1957 met als doel de verschillende economische en sociale belangengroepen bij de totstandbrenging van de gemeenschappelijke markt te betrekken en een institutionele structuur op te zetten voor het verstrekken van informatie aan de Europese Commissie en de Raad van ministers over allerlei zaken in verband met de Europese Gemeenschap.

In de Europese Akte (1986), het Verdrag van Maastricht (1992), het Verdrag van Amsterdam  (1997) en het Verdrag van Nice (2000) is de rol van het EESC verder uitgebreid.

Leden

Het EESC telt 329 leden uit economische en maatschappelijke belangengroepen in Europa. De leden worden voorgedragen door de nationale regeringen, waarna zij door de Raad van de Europese Unie worden benoemd voor een verlengbare termijn van vijf jaar. De laatste vernieuwing dateert van oktober 2020, voor de mandaatsperiode 2020-2025.

De leden zijn ingedeeld in drie groepen:

Het aantal leden per lidstaat bedraagt:

 • Duitsland, Frankrijk, Italië: 24
 • Polen, Spanje: 21
 • Roemenië: 15
 • België, Bulgarije, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Zweden: 12
 • Denemarken, Finland, Ierland, Kroatië, Litouwen, Slowakije: 9
 • Estland, Letland, Slovenië: 7
 • Cyprus, Luxemburg: 6
 • Malta: 5

Taak van de leden

Het is de taak van de leden om advies uit te brengen aan de Raad, de Commissie en het Europees Parlement over zaken van Europees belang. Video over de totstandkoming van een advies.

Video on the life cycle of an opinion.

Adviestaak

In sommige gevallen is raadpleging van het EESC door de Commissie of de Raad verplicht, in andere facultatief. Het EESC kan echter ook op eigen initiatief advies uitbrengen. Het aantal onderwerpen waarover het Comité verplicht moet worden geraadpleegd is uitgebreid met de Europese Akte (1986) en het Verdrag van Maastricht (1992). Sinds het Verdrag van Amsterdam kan het Comité over nóg meer onderwerpen worden geraadpleegd, ook door het Europees Parlement. Het EESC brengt gemiddeld 170 adviezen per jaar uit (waarvan ongeveer 15 % op eigen initiatief). Alle adviezen worden doorgestuurd naar de besluitvormingsorganen van de EU en vervolgens bekendgemaakt in het Publicatieblad.

De rol van het EESC in de EU

De rol van het EESC in de Europese Unie is de laatste jaren steeds groter geworden en omvat inmiddels veel meer dan de basistaken die het bij de Verdragen kreeg toebedeeld. Het Comité fungeert als forum voor de interne markt en organiseert samen met andere EU-instellingen geregeld evenementen om de EU dichter bij de burger te brengen.

Organisatie

1. Voorzitterschap en bureau

Om de tweeënhalf jaar kiest het EESC zijn dagelijks bestuur: het “bureau”. De voorzitter en twee vicevoorzitters worden elk uit een van de drie groepen gekozen.

De voorzitter is verantwoordelijk voor het goede verloop van de werkzaamheden van het EESC. Hij wordt bijgestaan door de vicevoorzitters, van wie er één verantwoordelijk is voor communicatie en één voor de begroting.

De voorzitter vertegenwoordigt het EESC in betrekkingen met derden.

De voorzitter en het bureau onderhouden ook de relaties met de Europese Vrijhandelsassociatie, de landen in Midden- en Oost-Europa, de Unie van de Arabische Maghreb, de ACS-landen, Latijns-Amerika en andere derde landen, en met het Europa van de burgers.

De belangrijkste taak van het bureau is het organiseren en coördineren van het werk van de organen van het EESC en het vaststellen van de beleidsrichtsnoeren voor deze werkzaamheden.

2. Afdelingen

Het Comité telt zes afdelingen:

 • Economische en Monetaire Unie, Economische en Sociale Samenhang (ECO)
 • Interne Markt, Productie en Consumptie (INT)
 • Vervoer, Energie, Infrastructuur en Informatiemaatschappij (TEN)
 • Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Burgerschap (SOC)
 • Landbouw, Plattelandsontwikkeling en Milieu (NAT)
 • Externe Betrekkingen (REX)

Sinds het verstrijken van het EGKS-Verdrag in 2002 beschikt het EESC over een adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI).

3. Studiegroepen

De adviezen van het Comité worden voorbereid door studiegroepen, die meestal uit 12 leden bestaan, inclusief een rapporteur. De leden van een studiegroep kunnen een beroep doen op de hulp van adviseurs.

4. Subcomités

Het EESC mag voor specifieke kwesties tijdelijke subcomités in het leven roepen, die op dezelfde wijze functioneren als de afdelingen.

5. Plenaire vergadering

Het voltallige Comité komt in de regel negen keer per jaar bijeen. Tijdens de plenaire vergaderingen wordt er gestemd over de ontwerpadviezen die door de afdelingen zijn voorbereid; een gewone meerderheid van stemmen volstaat om een advies goed te keuren. De goedgekeurde adviezen worden vervolgens toegezonden aan de Raad, de Commissie en het Parlement en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

6. Secretariaat-generaal

Het Comité wordt ondersteund door een secretariaat-generaal, onder leiding van een secretaris-generaal, die verslag uitbrengt aan de voorzitter, als vertegenwoordiger van het bureau.

Het EESC telt ongeveer 700 medewerkers. Sinds 1 januari 1995 delen het EESC en het Europees Comité van de Regio’s een aantal diensten, zoals logistiek, IT en vertaling.

Downloads

Discover what the EESC can do for you - 2023 Edition
2022 – A Year in Review
The PowerPoint presentation of the Committee 2021
The EESC in the interinstitutional framework
EESC meetings calendar 2023
Annual activity report 2022
Annual activity report 2021
Annual activity report 2020
Annual activity report 2019
Annual Activity Report 2018
Annual Activity Report 2017