Rannóg um an Margadh Aonair, Táirgeacht agus Tomhaltas (INT)

This page is also available in

Bíonn an Rannóg um an Margadh Aonair, Táirgeacht agus Tomhaltas (INT) ag plé le réimse mór beartas a bhaineann le tionsclaíocht, iomaíocht, fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna), fiontair an gheilleagair shóisialta agus an geilleagar digiteach agus an tsochaí dhigiteach. Agus a cuid tuairimí á n-ullmhú aici, díríonn an Rannóg ar théamaí amhail taighde agus nuálaíocht, cosaint tomhaltóirí, samhlacha eacnamaíocha atá ag teacht chun cinn – cuir i gcás an geilleagar ciorclach (tá ról an-ghníomhach ag an Rannóg in Ardán Eorpach Gheallsealbhóirí an Gheilleagair Chiorclaigh (ECESP)) – nó beartais a bhaineann leis an Margadh Aonair go ginearálta.

D'fhonn dul i gcomhairle leis an raon is leithne is féidir d'eagraíochtaí na sochaí sibhialta, déanann an rannóg éisteachtaí poiblí a reáchtáil maidir le saincheisteanna atá thar a bheith tábhachtach don mhargadh aonair. Ar an gcaoi sin, gach bliain ó bhí 1999 ann, eagraíonn an Rannóg Lá Eorpach na dTomhaltóirí, ceann d'imeachtaí suaitheanta an Choiste.

Faireachlann um an Aistriú Digiteach agus an Margadh Aonair ag an Rannóg, a bhfuil sé de chúram uirthi monatóireacht a dhéanamh ar fhorás an Mhargaidh Aonair Dhigitigh, agus réitigh a mholadh chun deireadh a chur leis na bacainní ar dhul chun cinn an mhargaidh sin nó chun feabhas a chur ar a fheidhmiú.

Downloads

INT section - Priorities 2020-2022

End of mandate report 2018-2020 – Ariane Rodert, INT section president

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Social economy enterprises

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Artificial Intelligence