CATAGÓIR ‘GAIRMEACHA’

I Meán Fómhair 2017 bhunaigh CESE go foirmiúil an Chatagóir ‘Saorghairmeacha’, rud a d’athghrúpáil na comhaltaí sin ó CESE a dhéanann ionadaíocht ar eagraíochtaí gairmiúla nó atá ina ngairmithe iad féin. Sa chatagóir tá comhaltaí a roghnaítear ó Bhallstáit a chumhdaíonn na limistéir thuaidh, theas, thoir agus thiar den Aontas Eorpach.

Tagann an chatagóir le chéile trí huaire sa bhliain chun monatóireacht agus plé a dhéanamh ar na forbairtí polaitiúla agus reachtacha is déanaí ar an leibhéal Eorpach a dhéanann difear d’fheidhmiú na ngairmeacha. Roimhe seo, ba iad na comhaltaí, laistigh de chatagóir ina raibh comhaltaí ó earnáil na MFBManna agus ó earnáil na Ceardaíochta athghrúpáilte, a rinne an ghníomhaíocht sin. Is léiriú ar an tiomantas d’fhíor-aidhm na catagóire é an cinneadh catagóir ar leith a chruthú le haghaidh na saorghairmeacha: lena chinntiú go ngníomhóidh na gairmeacha ar comhthuiscint le chéile chun go mbainfidh siad barr a gcumas amach san Aontas Eorpach sna blianta atá amach romhainn. I ndáil leis sin is féidir féachaint ar an gcruinniú urghnách de Ghrúpa Eagraíochtaí na Sochaí Sibhialta sa Róimh dar teideal ‘The Liberal Professions, a lever for the Development of Europe: towards a European Manifesto of Professionals [Na Saorghairmeacha, uirlis le haghaidh Fhorbairt na hEorpa: i dtreo Fhorógra Eorpach na nGairmithe]’ mar bhunchloch le haghaidh ghníomhaíocht na Catagóire agus mar rannchuidiú leis an mbealach ina n-oibríonn ardáin chun gur féidir le geallsealbhóirí Eorpacha rannchuidiú leis an bpróiseas.

Gach bliain, eagraíonn an chatagóir ‘Lá na Saorghairmeacha’ lena ndírítear ar shaincheisteanna a dhéanann difear sonrach d’fheidhmiú na ngairmeacha, amhail an digiteáil agus an intleacht shaorga.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society