Catagóir "Gairmeacha"

This page is also available in

I Meán Fómhair 2017 bhunaigh CESE go foirmiúil Catagóir na "Saorghairmeacha", rud a d'athghrúpáil na sin comhaltaí ó CESE a dhéanann ionadaíocht ar eagraíochtaí gairmiúla nó atá ina ngairmithe iad féin. Tosóidh an chatagóir sin ag obair ar an 1 Eanáir 2018. Sa Chatagóir tá Comhaltaí a thagann ó shé Bhallstát a chumhdaíonn na limistéir thuaidh, theas, thoir agus thiar den Aontas Eorpach. Tiocfaidh an Chatagóir le chéile trí huaire sa bhliain chun monatóireacht agus plé a dhéanamh ar na forbairtí polaitiúla agus reachtacha is déanaí ar an leibhéal Eorpach a dhéanann difear d'fheidhmiú na ngairmeacha. Roimhe seo ba iad na Comhaltaí, laistigh de Chatagóir ina raibh Comhaltaí ó earnáil na FBManna agus ó earnáil na Ceardaíochta athghrúpáilte, a rinne an ghníomhaíocht sin. Is léiriú ar an tiomantas athnuaite d'fhíor-aidhm na Catagóire é an cinneadh Catagóir ar leith a chruthú le haghaidh na saorghairmeacha: lena chinntiú go ngníomhóidh na gairmeacha ar comhthuiscint le chéile chun go mbainfidh siad barr a gcumas amach san Aontas Eorpach sna blianta atá amach romhainn. I ndáil leis sin is féidir féachaint ar an gcruinniú urghnách den Ghrúpa Éagsúlacht Eoraip sa Róimh dar teideal "The Liberal Professions, a lever for the Development of Europe: towards a European Manifesto of Professionals (Na Saorghairmeacha, uirlis le haghaidh Fhorbairt na hEorpa: i dtreo Fhorógra Eorpach na nGairmithe)" féachaint air mar bhunchloch le haghaidh ghníomhaíocht na Catagóire sa todhchaí agus mar rannchuidiú leis an modh nua oibre le hardáin chun gur féidir le geallsealbhóirí Eorpacha rannchuidiú leis an bpróiseas.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society