Grúpa Eagraíochtaí na Sochaí Sibhialta

This page is also available in

Toisc go bhfuil Grúpa Eagraíochtaí na Sochaí Sibhialta (Grúpa III) ann in éineacht le Grúpa na bhFostóirí agus Grúpa na nOibrithe, cinntítear gur fórsa dinimiciúil é an Coiste atá cumhachtaithe chun na hábhair is imní do na heagraíochtaí éagsúla eacnamaíocha, sóisialta, gairme agus sibhialta dá bhfuil an tsochaí shibhialta sna Ballstáit comhdhéanta, a chur in iúl go láidir.

Ag luí leis na hathruithe a tugadh isteach le Conradh Liospóin, tá Grúpa III comhdhéanta ‘d’ionadaithe agus geallsealbhóirí eile na sochaí sibhialta, go háirithe sna réimsí eacnamaíocha, cathartha, gairmiúla agus cultúrtha.’

Is é an ghné ar leith a chruthaíonn céannacht Ghrúpa III ná an réimse leathan earnálacha a ndéantar ionadaíocht thar a gceann ann. Roghnaítear a chuid comhaltaí ó eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar leasanna na réimsí seo a leanas:

 • An lucht acadúil (eolaithe nádúrtha, eacnamaithe, socheolaithe, etc.)
 • Rannpháirtíocht agus Cumhachtú na Saoránach
 • Forbairt na Sochaí Sibhialta
 • Tomhaltóirí
 • Comhshaol, Oidhreacht agus Forbairt Inbhuanaithe
 • Feirmeoireacht, Iascach agus Pobail Chósta, Foraoiseacht
 • Cosaint chearta an duine (saincheisteanna a bhaineann le leanaí, daoine scothaosta, teaghlaigh, comhionannas inscne, grúpaí imeallaithe agus grúpaí faoi mhíbhuntáiste, imircigh agus dídeanaithe, mionlaigh, daoine faoi mhíchumas, mná agus daoine óga)
 • Saorghairmeacha (dlíodóirí, dochtúirí, innealtóirí, etc.)
 • Micrifhiontair, Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide agus earnáil na Ceardaíochta
 • An Geilleagar Sóisialta (carthanais, comharchumainn, fondúireachtaí, cumainn fhrithpháirteacha agus fiontair shóisialta)

Is é is aidhm fhoriomlán do Ghrúpa III an daonlathas rannpháirtíochta a neartú i ndáiríre ar fud an Aontais Eorpaigh agus a chinntiú go léireofar leasanna mhuintir uile na hEorpa i dtuairimí CESE maidir le tograí reachtacha ón Aontas. Dá bhrí sin, tá gníomhaíochtaí Ghrúpa III bunaithe ar thrí cholún:

 • Éagsúlacht sa daonlathas
 • Comhdhearcadh a chothú
 • Rannpháirtíocht shibhialta Eorpach – gníomhaíocht áitiúil

Le linn Uachtaránacht 2020-2023, beidh obair an Ghrúpa dírithe ar ‘an Bhochtaineacht agus ról eagraíochtaí na sochaí sibhialta chun í a leigheas’.

Downloads

Work programme of the Diversity Europe Group 10/2020-04/2023 - Revised version for the year 2022