Rannóg um Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta agus um Chomhtháthú Eacnamaíoch agus Sóisialta (ECO)

This page is also available in

Is ceann de na sé rannóg speisialaithe atá ag CESE í An Rannóg um Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta agus um Chomhtháthú Eacnamaíoch agus Sóisialta (ECO). Is é príomhchúram na rannóige ná tuairimí a tharraingt suas agus a mholadh lena nglacadh ag Tionól Iomlánach CESE, tuairimí a léiríonn barúlacha na sochaí sibhialta eagraithe sna réimsí seo a leanas de cheapadh beartas an Aontais Eorpaigh:

  • I réimse an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta (AEA) cumhdaíonn rannóg ECO comhordú na mbeartas eacnamaíoch agus fioscach laistigh den Seimeastar Eorpach, tionscnaimh chun ailtireacht an Aontais sin a dhoimhniú agus a chomhlánú tar éis na géarchéime eacnamaíche, agus saincheisteanna eile a bhaineann le rialachas eacnamaíoch, d'fhonn an chobhsaíocht, an fás agus an fhostaíocht a chinntiú.
  • Tá na nithe seo a leanas faoi shainchúram rannóg ECO: na peirspictíochtaí airgeadais, acmhainní dílse agus buiséad an Aontais Eorpaigh chomh maith le ceisteanna staidrimh.
  • I réimse an chánachais, tá rannóg ECO freagrach as déileáil le fadhbanna maidir le comhchuibhiú cánach agus comhfhogasú dlíthe.
  • Díríonn sí, ina theannta sin, ar shaincheisteanna maidir leis an gcobhsaíocht agus le feidhmiú agus comhtháthú na margaí airgeadais agus caipitil.
  • Faoina sainchúram freisin tá an comhtháthú, ábhair beartais réigiúnacha agus uirbeacha arb é is aidhm dóibh éagothromaíochtaí eacnamaíocha, sóisialta agus críochacha san Aontas a laghdú agus an fás agus an fhostaíocht a chur chun cinn.

Sa bhreis ar thuairimí a tharraingt suas, déanann an rannóg éisteachtaí poiblí agus díospóireachtaí téamacha a reáchtáil go rialta maidir le ceisteanna na huaire atá faoina raon inniúlachta. Ina theannta sin, glacann comhaltaí rannóg ECO páirt go minic in imeachtaí éagsúla sa Bhruiséil agus ar fud an Aontais Eorpaigh, agus dá thoradh sin bíonn dlúthchaidreamh idir cinnteoirí agus ionadaithe na sochaí sibhialta.

Tá Biúró ECO comhdhéanta de dháréag comhaltaí rannóige, agus tá sé freagrach as comhordú obair na rannóige. Tá grúpa staidéir sealadach curtha ar bun ag an rannóg chun tuairimí sonracha maidir le rialachas eacnamaíoch agus fioscach an limistéir euro a tharraingt suas.

Tacaíonnn rúnaíocht ECO le gníomhaíochtaí chomhaltaí rannóg ECO.

Downloads

End of mandate report 2018–2020 – Stefano Palmieri, ECO section president

ECO priorities (summary)

ECO priorities (full version)

EESC political priorities for 2018