Grúpa na bhFostóirí (Grúpa 1)

This page is also available in

Tugaimid guth do lucht gnó ar an leibhéal Eorpach.

Tugann Grúpa na bhFostóirí (Grúpa I) le chéile fiontraithe agus ionadaithe ó chomhlachais fiontraithe a oibríonn i réimse leathan earnálacha gnó, ó earnáil na tionsclaíochta go earnáil an mhiondíola agus ón talmhaíocht go seirbhísí. Dá bhrí sin, tá ionadaíocht ag na fiontair uile ó FBManna go gnólachtaí móra. Tá ár gcomhaltaí gníomhach i saol an ghnó agus cuireann siad fírinní laethúla earnáil an gnó i ngach Ballstát den Aontas in iúl ar an leibhéal Eorpach. Tá siad tiomanta i ndáiríre do leas a bhaint as an taithí a fuarthas chun an fiontar Eorpach a chur chun cinn.

Cuireann Grúpa na bhFostóirí a obair i gcrích i gcomhréir le tosaíochtaí a léiríonn príomhriachtanais ghnólachtaí na hEorpa. Chun coinneáil suas leis na dinimicí ina bhfeidhmíonn gnólachtaí Eorpacha, déantar athbhreithniú ar na tosaíochtaí sin ar bhonn rialta. Is iad seo a leanas na tosaíochtaí atá againn faoi láthair:

  • Luachanna an Aontais a chothú
  • Bunchlocha eacnamaíocha a neartú
  • An tAontas Eorpach a thabhairt chun tosaigh ó thaobh cúrsaí digiteacha de
  • Deiseanna arna gcur ar fáil trí ghníomhú réamhghníomhach ar son na haeráide a thapú

I bhfochair a chéile, tá Grúpa na bhFostóirí ag déanamh a dhíchill chun timpeallacht ghnó Eorpach a chruthú lena gcuirtear deiseanna ar fáil d’fhostóirí forbairt a dhéanamh agus a bheith rathúil.

Oibrímid i ndlúthchomhar le sé mhóreagraíocht ghnó, is iad sin BusinessEurope, Copa-Cogeca, EUROCHAMBRES, EuroCommerce, SGI Europe agus SMEunited. Is comhghuaillithe tábhachtacha iad seo ó thaobh saineolas a mhalartú agus ár mbarúlacha a chur in iúl. Ina theannta sin, is minic a oibrímid i gcomhar le roinnt mhaith institiúidí agus eagraíochtaí gnó eile ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal Eorpach. Tosaíochtaí