Rannóg um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Saoránacht (SOC)

This page is also available in

Déanann an Rannóg um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Saoránacht (SOC) obair  CESE i roinnt réimsí beartais a ullmhú, lena n-áirítear fostaíocht agus dálaí oibre, oideachas agus oiliúint, imirce agus tearmann, cearta bunúsacha agus cearta na saoránach, agus saincheisteanna eile a bhaineann le gnóthaí sóisialta amhail beartas sóisialta agus bochtaineacht, comhionannas inscne, saincheisteanna míchumais, cuimsiú na Romach, sláinte, ceartas agus gnóthaí baile (lena n-áirítear inimirce).

Áirítear ar phríomhghníomhaíochtaí na Rannóige an obair a dhéanann sí maidir le himirce agus tearmann, le Colún Eorpach na gCeart Sóisialta agus bearta tionlacain agus le todhchaí na hoibre. Ina theannta sin, cuireann Rannóg SOC an rúnaíocht ar fáil le haghaidh an Fhóraim Eorpaigh um Imirce (EMF), ar fóram é a eagraíonn CESE i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach.

Is i gcomhlachtaí buana na Rannóige a dhéantar na cúraimí atá níos speisialaithe agus is iad seo a leanas na comhlachtaí buana atá i gceist: an Fhaireachlann um Margadh an tSaothair (FMS), an grúpa staidéir sealadach um inimirce agus lánpháirtíocht (IMI), an grúpa staidéir sealadach um chearta daoine faoi mhíchumas (DIS) agus an grúpa staidéir sealadach um chuimsiú na Romach (ROMA).

Downloads

End of Mandate Report - Section SOC - Period 2018-2020