Faireachlann um Margadh an tSaothair (FMS)

This page is also available in

Tá sé de chuspóir ag an bhFaireachlann um Margadh an tSaothair treochtaí agus dúshláin i dtaca le margadh an tsaothair a aithint agus a anailísiú, rud a chuireann luach breise le hobair CESE agus na Rannóige um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Saoránacht (SOC).

Tá an Fhaireachlann i mbun gníomhaíochta ó 2007 i leith. Áirítear ar na comhaltaí atá ar an bhFaireachlann uachtarán agus beirt leas-uachtarán ó Rannóg SOC, a dtagann athrú ar a seal orthu gach dhá bhliain go leith ó ghrúpa go chéile, is iad sin Grúpa na bhFostóirí, Grúpa na nOibrithe agus an Grúpa “Éagsúlacht Eoraip”. Chun sineirgí laistigh de CESE a chinntiú, is ó rannóga uile an Choiste a thagann comhaltaí na Faireachlainne.

Tá athrú ó bhonn ag teacht ar an margadh saothair sna Ballstáit uile a fhad a bhaineann le struchtúir an mhargaidh, a shásraí agus a chaidreamh tionsclaíoch. Feiniméin éagsúla is cúis leis an athrú seo, rud a chuireann an Fhaireachlann san áireamh ina hanailís. Is éard a dhéanann an Fhaireachlann ná dúshláin agus treochtaí i dtaca leis an margadh saothair a scrúdú, samplaí de dhea-chleachtais a bhailiú agus tuarascálacha nó staidéir a chur le chéile ar shaincheisteanna na huaire. Déanann sí imeachtaí poiblí agus cruinnithe inmheánacha a reáchtáil freisin agus spreagann sí plé i measc na n-institiúidí, na ngeallsealbhóirí sochghairmiúla, eagraíochtaí de chuid na sochaí sibhialta agus an lucht léinn.

Bíonn an Fhaireachlann gníomhach i mór-réimsí éagsúla, cuir i gcás an dífhostaíocht i measc na hóige, lánpháirtiú dídeanaithe agus iarrthóirí tearmainn i margadh an tsaothair, cuimsiú daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach i margadh an tsaothair, an gairmoideachas agus an ghairmoiliúint, agus na héifeachtaí a bhíonn ag an digitiú agus ag glasú an gheilleagair ar an bhfostaíocht agus scileanna agus ar shoghluaisteacht chothrom an lucht saothair.

Downloads

Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2020-2023

LMO work programme 2020-2023

LMO work programme 2020-2023 - Appendix 1 - List of LMO members

LMO work programme 2020-2023 - Appendix 2 - Study on The work of the future: ensuring lifelong learning and training of employees

Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2018-2020

LMO work programme 2018-2020

Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2015-2018 term of office

Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2013-2015 term of office