An Coimisiún Comhairleach um Athruithe Tionsclaíocha (CCMI)

Déanann an Coimisiún Comhairleach um Athruithe Tionsclaíocha (a dtugtar a acrainm Fraincise: CCMI, Commission consultative des mutations industrielles air freisin) athruithe sa tionsclaíocht a scrúdú a fhad a bhaineann siad le réimse leathan earnálacha. Féachann sé le bheith bord ar bhord leis na hathruithe sin agus téann i ngleic leo de réir na luachanna a bhaineann le samhail eacnamaíoch agus shóisialta na hEorpa.

Tháinig CCMI i gcomharbacht ar choiste comhairleach an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach nuair a chuaigh an Comhphobal in éag an 23 Iúil 2002. Bunaíodh é mar chomhlacht ar leith laistigh de CESE agus tá na hearnálacha tionsclaíochta uile i réimsí na déantúsaíochta agus na seirbhísí araon faoina shainchúram.

Tá CCMI comhdhéanta de chomhaltaí de chuid CESE agus de thoscairí seachtracha.

Is é CESE a cheapann na toscairí sin as measc comhlachais earnála a dhéanann ionadaíocht thar ceann na sochaí sibhialta eagraithe ar an leibhéal Eorpach.

Ball den Choiste a cheaptar mar uachtarán ar CCMI agus toscaire a cheaptar mar chomhuachtarán air.

Is iad seo a leanas na nithe atá faoi shainchúram CCMI:

  • leanúint de bheith ag cumhdach na réimsí sin den tionscal guail agus den tionscal cruach agus de na slabhraí táirgeachta agus tomhaltais a ngabhann leo a bhfuil an tAontas gníomhach iontu;
  • an tionchar a bhíonn ag athruithe tionsclaíocha ar earnálacha tionsclaíochta eile agus earnálacha seirbhísí eile a chumhdach, agus, ar bhonn níos ginearálta, an tionchar a bhíonn acu, mar shampla, ar an bhfostaíocht, an beartas sóisialta agus struchtúrach, an fhorbairt inbhuanaithe agus an t-aistriú fuinnimh, etc. a chumhdach freisin;
  • agus, le tamall anuas, athruithe tionsclaíocha digiteacha agus an tionchar earnálach agus sochaíoch a bhíonn acu a chumhdach, mar shampla mar a bhaineann sin leis na hearnálacha seirbhísí agus airgeadais, le hearnáil na ngluaisteán agus leis an earnáil sláinte, agus an tionchar a bhíonn ag athruithe tionsclaíocha digiteacha ar phoist, cúrsaí oiliúna, oideachas, comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha, idirphlé sóisialta agus sibhialta, agus an t-aistriú ginearálta ó Tionscal 4.0 go Sochaí 4.0.

Is féidir le CCMI a dhearcadh a nochtadh trí thuairimí éigeantacha faoi théarmaí an Chonartha, tuairimí roghnacha agus tústuairimí ar iarratas ó Pharlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún, chomh maith le tuairimí féintionscnaimh agus tuarascálacha faisnéise agus trí chomhdhálacha agus éisteachtaí a reáchtáil.

Cothaíonn sé dlúthchaidreamh oibre leis na hinstitiúidí agus na gníomhaireachtaí eile de chuid an Aontais Eorpaigh agus le heagraíochtaí éagsúla sna réimsí éagsúla lena mbaineann.

Downloads

The Consultative Commission on Industrial Change
CCMI political action guidelines and work programme for 2021
END OF MANDATE REPORT – 2018-2020
Compilation - end-of-mandate reports