Европа

This page is also available in:

В Европа ЕИСК поддържа отношения със социалните партньори и организациите на гражданското общество (ОГО) в Западните Балкани, в държавите от Източното съседство, в членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и с Обединеното кралство.

Комитетът за наблюдение „Западни Балкани“ – постоянен вътрешен орган на ЕИСК, е основният инструмент за координиране на дейностите на ЕИСК в този регион. Форумът на гражданското общество от Западните Балкани, който се провежда на всеки две години, е част от работата на Комитета за наблюдение.

ЕИСК също работи двустранно със страните от Западните Балкани, които са започнали преговори за присъединяване, както и с Турция чрез специализирани органи, създадени въз основа на споразумения за асоцииране между тези страни и ЕС: целта на тези съвместни консултативни комитети е да включат социалните партньори и организациите на гражданското общество в мониторинга на предприсъединителните процеси и процесите на реформис оглед на евентуално членство в ЕС. Всеки орган се състои от равен брой членове от ЕИСК и от държавата партньор и обикновено провежда заседания един или два пъти годишно.

ЕИСК създаде и Комитет за наблюдение „Източно съседство“ — вътрешен орган, отговарящ за укрепването на отношенията с гражданското общество в страните от региона, т.е. с Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна.

Основните механизми за сътрудничество с Армения, Грузия, Молдова и Украйна са платформите на гражданското общество, които позволяват на организациите на гражданското общество както от ЕС, така и от съответната държава партньор да наблюдават изпълнението на споразуменията на ЕС с тези държави и да изготвят препоръки към съответните органи. Освен това Украйна и Молдова станаха страни кандидатки през 2022 г.

По отношение на Беларус и Русия се развиват отношения с организациите на гражданското общество, които все още работят свободно, като по-голямата част от тях са базирани на територията на ЕС. ЕИСК счита, че е важно диалогът да се поддържа жив, докато се чакат по-добри условия в бъдеще.

Европейското икономическо пространство (ЕИП) обединява държавите – членки на ЕС, и трите членуващи в ЕИП държави от ЕАСТ (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) във вътрешен пазар, на който стоките, услугите, капиталите и хората могат да се движат свободно. ЕИСК е част от Консултативния комитет на Европейското икономическо пространство, в който се обсъждат въпроси от общ интерес с представители на социалните партньори от членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ.

В заключение, ЕИСК има Комитет за наблюдение „ЕС-Обединено кралство“, който отговаря за наблюдението на отношенията между ЕС и Обединеното кралство, включващо Великобритания и Северна Ирландия, от гледна точка на гражданското общество. Неговата работа е съсредоточена по-специално върху изпълнението на Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз и Протокола за Ирландия/Северна Ирландия, по които се водят разговори с организациите на гражданското общество от Обединеното кралство,както и върху изпълнението на Споразумението за търговия и сътрудничество (СТС) между ЕС и Обединеното кралство, по което Комитетът за наблюдение „ЕС — Обединеното кралство“ си сътрудничи с вътрешната консултативна група на ЕС в рамките на СТС между ЕС и Обединеното кралство.

 • The 7th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 19 September 2019 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The Civil Society Platform complements the political bodies existing within the framework of the EU-Georgia Association Agreement, and it allows civil society organisations from both sides to monitor the implementation process and prepare their recommendations to the relevant authorities both in Georgia as well as in the European Union.

  At the fifth meeting, the Members of the Platform assessed the state of play of the implementation of the EU-Georgia Association Agreement and adopted reports on 10 years of Eastern Partnership from the Georgian perspective, labour safety at workplace and on rights of migrants in Georgia.

 • Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held the fourth joint meeting in Chisinau, Moldova, on 5 July 2019.

 • Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAG) from the EU and Moldova, established under Chapter 13 on Trade and Sustainable Development (TSD) of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, held a joint meeting in Chisinau, Moldova, on 17 October 2017.

 • The 3rd meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 6 April 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 4th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 27 June 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 5th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 29 October 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 6th meeting of the EU Domestic Advisory Group under the EU-Ukraine DCFTA took place on 27 Jun 2019 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 5th meeting of the EU-Moldova Civil Society Platform took place on 23 May 2019 in Brussels. During the meeting, a debate was held assessing the state of play of the implementation of the EU-Moldova Association Agreement. Reports on public integrity framework in Moldova were discussed. Platform members also had a look at the update of past declarations adopted by the CSP, more specifically through a progress report on the implementation status of the DCFTA with Moldova and a debate on Dniester Water Management.

 • For the 13th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC). The JCC is a civil society platform established between the EESC and Montenegrin civil society. It complements with a civil society point of view the EU institutional framework related to the Stabilisation and Association Agreement between the EU and Montenegro. This joint institution allows civil society organisations on both sides to monitor the country's accession negotiations. It is also a platform to discuss issues of common interest and to inform the public at large on the challenges ahead during the accession period.

  This 13th JCC was held in Podgorica and tackled issues such as:

  • The current state of play in EU-Montenegro relations and the accession process
  • Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)
  • Chapter 27 of the accession negotiations – Environment and climate change
  • Overview of the media and civil society in Montenegro

  A joint declaration was adopted at the meeting. The joint declaration will be distributed to all relevant EU institutions, as well as to the Montenegrin authorities.