Съвместен консултативен комитет „ЕС – Турция“

Съвместният консултативен комитет (СКК) „ЕС – Турция“ е създаден през 1995 г. и неговият мандат произтича от Споразумението за асоцииране между ЕС и Турция. В състава му влизат членове от ЕИСК и членове, представляващи организации на гражданското общество (социални партньори и други организации на гражданското общество) в Турция.

Основната цел на СКК е да наблюдава напредъка на Турция по пътя към ЕС и да приема препоръки, които се представят на вниманието на правителството на Турция и на институциите на ЕС. Ролята на СКК е също така да даде възможност на представителите на турските организации на гражданското общество да се запознаят с процеса на консултации в ЕС, както и да позволи на представителите на ЕС да се запознаят със социалните структури и икономическото и социалното въздействие на реформите в Турция.

СКК обсъжда широк кръг от въпроси, включително сътрудничеството между Турция и ЕС в различни области като миграцията, енергетиката, малките и средните предприятия и професионалното обучение. Сред неотдавнашните теми на заседанията на СКК бяха засилването и модернизирането на Митническия съюз между ЕС и Турция, регионалните различия в Турция, интеграцията на хората с увреждания в обществото, жените и заетостта и правата на синдикалните организации.