Комитет за наблюдение „Западни Балкани“

This page is also available in

Комитетът за наблюдение „Западни Балкани“ беше създаден през 2004 г., за да следи политическите, икономическите и социалните промени в държавите от Западните Балкани (по-специално тези, с които не са изградени съвместни двустранни органи на гражданското общество) и да насърчава развитието на гражданското общество и укрепването на демокрацията в региона. В състава му влизат членове от ЕИСК; той заседава до четири пъти годишно – в ЕС или в региона – с цел провеждане на консултации с политическите лидери и участниците от гражданското общество.

Приоритетите на Комитета за наблюдение са: бежанската и миграционната криза, социално-икономическото развитие, борбата срещу корупцията, основните права и правата и съвместното съществуване на различните малцинства, свободата на изразяване, принципите на правовата държава и социалният диалог.

Форум на гражданското общество от Западните Балкани

Форумът на гражданското общество от Западните Балкани се провежда на всеки две години в някоя от държавите в региона. Темите на форума са в съответствие с приоритетите на Комитета за наблюдение „Западни Балкани“. Форумът обединява значителен брой организации на гражданското общество, включително участници на високо равнище от институциите на ЕС и региона. Той насърчава диалога с гражданското общество и регионалното сътрудничество. В края на форума се приема декларация с конкретен набор от препоръки, предназначени за правителствата на държавите от Западните Балкани, както и за институциите на ЕС.