Консултативен комитет „Европейско икономическо пространство“

Консултативният комитет „Европейско икономическо пространство“ (Консултативният комитет ЕИП) е част от Споразумението за Европейското икономическо пространство (член 96) и е създаден с влизането в сила на споразумението през 1994 г. Той представлява работодатели, работници и други участници от гражданското общество на държавите – членки на ЕИП. Държавите по него, които не са членки на ЕС, са Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Швейцария изпраща наблюдатели.

Комитетът е съставен от представители на ЕИСК и на Консултативния комитет на държавите от ЕАСТ. Консултативният комитет ЕИП заседава веднъж годишно.

На всяко от своите заседания Консултативният комитет ЕИП приема резолюции и доклади във връзка с различни аспекти на вътрешния пазар, както и с важни промени в ЕИП. Резолюциите се изпращат за сведение на Съвета на ЕИП.