Всички вътрешни и съвместни консултативни групи

Вътрешните консултативни групи (ВКГ) са органи на гражданското общество, които дават консултации по изпълнението на търговските споразумения. Такава група се появи за първи път със Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея от 2011 г. Оттогава с всяко споразумение за свободна търговия (ССТ), което ЕС подписва с държава партньор или група държави, се създава ВКГ на ЕС и ВКГ за държавата партньор по споразумението.

ВКГ не са двустранни органи: ВКГ на ЕС е натоварена със задачата да консултира ГД „Търговия“ на Комисията, а ВКГ на държавата партньор отговаря за консултирането на националното правителство. Въпреки това ВКГ от двете страни могат да организират срещи между ВКГ преди годишната среща на Форума на гражданското общество на ГД „Търговия“, организирана в рамките на дадено споразумение за свободна търговия.

ВКГ развиват дейност главно в областта на търговията и устойчивото развитие (ТУР):


 подписаните от ЕС ССТ съдържат специални глави относно ТУР, а социалните партньори и организациите на гражданското общество, представени във ВКГ, имат думата относно въздействието на ССТ върху обществото, икономиката, околната среда, както и върху правата на работниците и правата на човека в ЕС и в държавата или държавите партньори.

Съставът на ВКГ осигурява балансирано представителство от три основни групи: работодатели, работници и трети сектор/НПО. Решенията за създаване на други подразделения се взимат самостоятелно от самите ВКГ. Във ВКГ на ЕС има по трима членове от ЕИСК (по един от всяка група).

ЕИСК осигурява също така секретарски услуги за всички ВКГ.

След Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, което влезе в сила през 2021 г., беше създадена вътрешна консултативна група на ЕС в рамките на СТС между ЕС и Обединеното кралство, натоварена да консултира Комисията във връзка с цялостното споразумение. Този по-широк обхват обяснява по-големия брой членове (общо 30 места, 6 от които за ЕИСК).

В бъдеще на други ВКГ може да бъде възложена отговорността за цялостния обхват на съответните ССТ.

От 2021 г. насам ЕИСК организира годишна среща на всички ВКГ, която дава възможност за извършване на преглед и обмен на най-добри практики между ВКГ на ЕС.

Съществуващи понастоящем ВКГ:

ВКГ на ЕС 

Общ брой членове 

ЕИСК 

Постоянни наблюдатели 

Канада 

23 

КАРИФОРУМ 

13 

 

Централна Америка 

16 

 

Колумбия, Перу и Еквадор 

20 

 

Грузия 

 

Япония 

14 

 

Молдова 

 

Сингапур 

14 

 

Южна Корея 

19 

 

Обединено кралство 

30 

30 

Украйна 

14 

 

Виетнам 

21