Sekcje i inne organy

This page is also available in

W EKES-ie działa sześć sekcji specjalizujących się w konkretnych kwestiach istotnych dla obywateli Unii Europejskiej, od spraw społecznych i gospodarczych, energii, środowiska, stosunków zewnętrznych po rynek wewnętrzny. Członkowie należą do co najmniej jednej sekcji stosownie do zakresu swych kompetencji. W sekcjach prowadzi się wiele prac przygotowujących do sporządzenia opinii. W EKES-ie działa również Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle (CCMI), która pomaga unijnemu przemysłowi przewidywać skutki globalizacji i dostosowywać się do nich.

Sekcje / komisje EKES-u to:

EKES utworzył również trzy wyspecjalizowane centra monitorowania Centrum Monitorowania Jednolitego Rynku (CMJR), Centrum Monitorowania Rynku Pracy (CMRP) i Centrum Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego (CMRZ) – oraz grupę ds. europejskiego semestru (ESG) i grupę ds. praw podstawowych i praworządności.

Utworzono również Grupę Łącznikową, której zadaniem jest utrzymywanie kontaktów z europejskimi organizacjami i sieciami społeczeństwa obywatelskiego, a także monitorowanie wspólnych inicjatyw.