Afdelingen en andere organen

Het EESC telt zes afdelingen die zich bezighouden met specifieke kwesties die van belang zijn voor de burgers van de Europese Unie, gaande van sociale en economische zaken tot energie, milieu, externe betrekkingen en de interne markt. Naargelang van hun expertise maken de leden deel uit van één of meer van deze afdelingen, waar de adviezen grotendeels worden voorbereid. Ook heeft het EESC een adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI), die de EU-industrie helpt bij het anticiperen op en de aanpassing aan de mondialisering.

Afdelingen/commissie van het EESC:

Het EESC heeft ook drie gespecialiseerde waarnemingsposten opgezet, nl. voor de Digitale Transitie en Eengemaakte Markt (WDEM), de Arbeidsmarkt (WAM), en Duurzame Ontwikkeling (WDO) – evenals de ad-hocgroep groep Europees Semester (ESG) en de ad-hocgroep Grondrechten en de rechtsstaat.

Voorts is een Verbindingsgroep opgezet die contact onderhoudt met Europese maatschappelijke organisaties en netwerken en toeziet op gemeenschappelijke initiatieven.