Grupa ad hoc ds. praw podstawowych i praworządności

Grupa ad hoc ds. praw podstawowych i praworządności jest organem horyzontalnym EKES-u, mającym stanowić forum dialogu dla europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które chcą spotykać się i wspólnie oceniać stan praw podstawowych, demokracji i praworządności w państwach członkowskich.

W swoich pracach grupa skupia się na kluczowych kwestiach dotyczących praw podstawowych i praworządności, które są szczególnie istotne dla społeczeństwa obywatelskiego. Choć odbywa się to poprzez wizyty we wszystkich państwach członkowskich UE i kontakty z krajowymi społeczeństwami obywatelskimi, celem jest podkreślenie trendów w Europie w celu stworzenia podstaw konstruktywnego dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Grupa ad hoc ds. praw podstawowych i praworządności koncentruje się ogólnie na propagowaniu poszanowania europejskich wartości wymienionych w art. 2 TUE, Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, jak również w liście kontrolnej Komisji Weneckiej Rady Europy dotyczącej praworządności. Jej celem jest uwzględnienie wszystkich praw – jako że prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne są nierozdzielne – i zwrócenie szczególnej uwagi na prawa, które mają kluczowe znaczenie dla społeczeństwa obywatelskiego, w tym dla partnerów społecznych: wolność zrzeszania się, wolność zgromadzeń, wolność słowa (w tym wolność mediów), prawo do niedyskryminacji oraz bardziej ogólnie na sytuację w zakresie praworządności.

Grupa została powołana w styczniu 2018 r.

Ostatnia aktualizacja programu prac grupy znajduje się poniżej. (dokument Word)

Downloads

2024 Country visits Programme
Fundamental Rights and Rule of Law - National developments from a civil society perspective, 2022
Fundamental Rights and Rule of Law - National developments from a civil society perspective, 2020-2021
Fundamental rights and the rule of law - National developments from a civil society perspective, 2018-2019
EESC FRRL Group visits methodology