Väliaikainen ryhmä ”perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaate”

Väliaikainen ryhmä ”perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaate” on ETSK:ssa toimiva horisontaalinen elin, jonka tehtävänä on tarjota Euroopan kansalaisyhteiskunnan organisaatioille foorumi, jossa ne voivat kohdata ja jakaa arvioitaan perusoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen tilasta jäsenvaltioissa.

Ryhmä keskittyy työssään keskeisiin perusoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviin kysymyksiin, jotka ovat erityisen tärkeitä kansalaisyhteiskunnan kannalta. Tämä työ tehdään kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin suuntautuvien vierailujen ja jäsenvaltioiden kansalaisyhteiskuntiin ylläpidettävien yhteyksien avulla, ja tavoitteena on tuoda esiin suuntauksia Euroopassa, jotta voidaan tarjota perusta kaikkien sidosryhmien väliselle rakentavalle vuoropuhelulle.

Ryhmä pyrkii edistämään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa mainittujen eurooppalaisten arvojen, perusoikeuskirjan sekä Euroopan neuvoston Venetsian komission laatiman oikeusvaltioperiaatteen tarkistuslistan kunnioittamista. Sen tavoitteena on tarkastella kaikkia oikeuksia – sillä kansalaisoikeudet ja poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset oikeudet ovat jakamattomia – ja ETSK:n tehtävän mukaisesti kiinnittää erityistä huomiota kansalaisyhteiskunnan ja myös työmarkkinaosapuolten kannalta keskeisiin oikeuksiin: yhdistymisvapaus, kokoontumisvapaus, sananvapaus (mukaan lukien tiedotusvälineiden vapaus), oikeus syrjimättömyyteen ja yleisempi oikeusvaltioperiaatteen tilanne.

Ryhmä perustettiin tammikuussa 2018.

Ryhmän ”perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaate” työohjelman tuoreimpiin päivityksiin voi tutustua alla olevassa asiakirjassa. (Word-asiakirja)

Downloads

2024 Country visits Programme
Fundamental Rights and Rule of Law - National developments from a civil society perspective, 2022
Fundamental Rights and Rule of Law - National developments from a civil society perspective, 2020-2021
Fundamental rights and the rule of law - National developments from a civil society perspective, 2018-2019
EESC FRRL Group visits methodology