Ad-hocgroep Grondrechten en de rechtsstaat

This page is also available in

De ad-hocgroep Grondrechten en de rechtsstaat (FRRL) is een horizontaal orgaan binnen het EESC dat tot taak heeft een forum te bieden waar Europese maatschappelijke organisaties elkaar kunnen ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen over de manier waarop zij de toestand in de lidstaten op het gebied van grondrechten, democratie en rechtsstaat beoordelen.

De FRRL-groep richt zich bij haar werkzaamheden op essentiële grondrechten en kwesties op het gebied van de rechtsstaat die van specifiek belang zijn voor het maatschappelijk middenveld. Hiertoe worden er studiebezoeken gebracht aan alle EU-lidstaten en wordt er contact onderhouden met nationale maatschappelijke organisaties. De trends in Europa die in dit kader worden vastgesteld, moeten als basis dienen voor een constructieve dialoog tussen alle belanghebbenden.

De FRRL-groep heeft ten doel om de eerbiediging van de Europese waarden die zijn opgenomen in artikel 2 VEU, het Handvest van de grondrechten en de checklist voor de rechtsstaat van de Commissie van Venetië van de Raad van Europa te bevorderen. De groep streeft er hierbij naar om alle rechten – burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden – aan de orde te stellen en, gezien het mandaat van het EESC, in het bijzonder aandacht te schenken aan de rechten die voor het maatschappelijk middenveld, m.i.v. de sociale partners, essentieel zijn: vrijheid van vereniging, vrijheid van vergadering, vrijheid van meningsuiting (incl. mediavrijheid), het recht op non-discriminatie, en meer in het algemeen de situatie op het gebied van de rechtsstaat.

De groep is in januari 2018 opgericht.

De laatste updates over het werkprogramma van de FRRL-groep zijn te vinden in onderstaand document. (Word-document)

Downloads

Ad hoc Group on Fundamental Rights and the Rule of Law - 2021 Country visits Programme

Fundamental rights and the rule of law - National developments from a civil society perspective, 2018-2019, Report, June 2020