Tillfälliga arbetsgruppen om grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen

Den tillfälliga arbetsgruppen om grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen är ett övergripande organ inom EESK som har till uppgift att tillhandahålla ett forum där europeiska civilsamhällesorganisationer kan träffas och utbyta sina analyser av situationen för de grundläggande rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen i medlemsstaterna.

I sitt arbete fokuserar gruppen på centrala frågor rörande grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen som är särskild relevanta för det civila samhället. Detta gör man genom att besöka samtliga medlemsstater och att ha kontakter med de nationella civila samhällena, och syftet är att lyfta fram trender i Europa för att skapa en grund för konstruktiv dialog mellan alla berörda parter.

Gruppen strävar efter att främja respekten för de europeiska värdena i artikel 2 i EU-fördraget, stadgan om de grundläggande rättigheterna och förteckningen över rättsstatskriterier från Europarådets Venedigkommission. Målet är att bevaka alla rättigheter – då medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter är odelbara – och att, med tanke på EESK:s mandat, ägna särskild uppmärksamhet åt de rättigheter som är centrala för det civila samhället, inbegripet arbetsmarknadens parter: föreningsfrihet, mötesfrihet, yttrandefrihet (inklusive mediefrihet), rätten till icke-diskriminering och den mer allmänna rättsstatssituationen.

Gruppen inrättades i januari 2018.

För de senaste uppdateringarna av gruppens arbetsprogram, se dokumentet nedan. (Word-dokument)

Downloads

2024 Country visits Programme
Fundamental Rights and Rule of Law - National developments from a civil society perspective, 2022
Fundamental Rights and Rule of Law - National developments from a civil society perspective, 2020-2021
Fundamental rights and the rule of law - National developments from a civil society perspective, 2018-2019
EESC FRRL Group visits methodology